Zneeistenia pasov

V súèasnej dobe v ovzdu¹í mô¾u zneèis»ujúce látky, ako je prach, silné èastice a èokoµvek predstavova» riziko pre pµúca, tie¾ mô¾u v prípade prenikania ko¾ou vykonáva» alergické reakcie.

Pri silách priemyselných procesov sa vytvárajú zneèis»ujúce látky vstupujúce do atmosféry v prachu a pevnej poko¾ke. Budovanie vo vzduchu veµa malých silných dielov a prachu mô¾u by» ¹kodlivé pre zdravie, zmluva, s ktorou chceme vybra» skôr, ne¾ sa dostanú do dýchacích ciest.

Hlavnými zdrojmi prachu sú procesy rezania, brúsenia a zlep¹ovania, ako aj výroba prá¹ku v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Lieèba tkanín, drevených materiálov a zlúèenín je tie¾ spojená s uvoµòovaním prachu a vlákien, ktoré mô¾u by» nebezpeèné pre pµúca a spôsobujú alergické reakcie. Pre niektoré odvetvia, ktoré sú vystavené pôsobeniu ¹kodlivých prachov, je potrebná schopnos» extrakcie prachu atexu, t.j. zberaèov prachu vyrobených v súlade so smernicou EÚ ATEX. Schválené firmy majú rôzne typy zberaèov prachu, odsávacie ramená a rie¹enia na èistenie, odsávanie a filtráciu.

Výbu¹ný prach a potenciálne výbu¹ná atmosféra mô¾u predstavova» poradie rôznych pracovísk.

Preto¾e výbu¹ný prach, ktorý pochádza zo skupín organických materiálov, syntetických materiálov a kovov, má výbu¹né vlastnosti, musíme venova» dostatoènú pozornos» tomu, aby sa zabránilo výbuchu prachu. Európske spoloèenstvo získalo v údr¾be dve smernice, ktoré hovoria o výbu¹nej atmosfére a horµavom prachu, sa nazývajú smernice ATEX.

Uplatòovanie týchto dvoch smerníc malo za následok zlep¹enie ochrany proti výbuchu - iný typ technickej a organizaènej práce bol potrebný. Vyu¾itím najlep¹ích odborníkov v odbore priemyselnej vzduchovej filtrácie vyvinú spoloènosti spoloèné tovary s po¾iadavkami smernice ATEX, ktoré spåòajú v¹etky bezpeènostné normy.

Poskytnutie súhlasu s druhými ¹tátnymi po¾iadavkami alebo malými predpismi mo¾no nájs» v oddelení zodpovednosti miestnych obchodných organizácií a spotrebiteµov.