Zberae prachu v anglietine

Nachádzali sa uprostred prázdnoty. V urèitom okamihu v¹etko stálo v páse a stalo sa pre nás jedno neznáme. Spoloènos» bratov, ktorí sa pripojili k na¹ej spoloènej misii, sa pomaly zaèala zaujíma» o nebezpeènú situáciu. V¹etko sa zaèalo pomaly vraca» k princípu, ale nebolo to pohodlná situácia. Mojou úlohou bolo nájs» zberaè prachu "zberaè prachu". To, ¾e mnohí z vás zaujímajú, èo priná¹a a vyzerá. Teraz to vysvetµujem. Zberaè prachovej kazety je urèený na èistenie vzduchu obsahujúceho suchý prach. Ka¾dý je ¹peciálny filter, ktorý dáva silám a nádobám na odvzdu¹nenie. Mô¾u by» navrhnuté & nbsp; pre interné pou¾itie & nbsp; rovnako ako fyzické. Èasto sa umiestòuje vo výrobných halách, kde sa vytvárajú výrobky ako drevo a chemikálie, v¹etky voµné materiály a kovové piliny a zváracie výpary.

O nièom, na èo by sme nemali premý¹µa», sme ¹li hlboko do tmy, dotýkali sa v tme, prenikali do rozµahlosti priepasti, v ktorej zachytili telo. Myseµ bola neprítomná, ale bola dos» efektívna, aby si pamäta» na cieµ - zberaè prachu musí by» v na¹ich rukách. Je »a¾ké poveda», ako dlho trvá na¹a cesta - spolu so stratou dôvery v dosiahnutie na¹ej práce, stratili sme a pocit èasu. To neovplyvnilo jeho pohodlie, preto¾e eliminovalo únavu, ktorá nebola spojená s touto expediènou normou. Hoci usmernenia, ktoré sme si kúpili na zaèiatku, boli zbytoèné, neboli to niè, èo sme videli, keï sme pri¹li na pozadie. Je »a¾ké poveda», èi máme pravdu v ïal¹ích krokoch. Chýbalo nám referenèný bod, èi na¹e kroky sú správne. Mohli by sme sa rovnako dobre vyhnú» ná¹mu cieµu. Výcvik, ktorý nám poskytol, nám pomohol udr¾a» na¹u krv v pohode. Neexistuje ¾iadna pozícia pre pochybnosti a momenty váhania - odsúdili by sme sa na istú smr». Okrem potreby naplni» na¹u prácu vytvorili in¹tinkt pre¾itia, ktorý nás oslobodil od temných my¹lienok. Po mnohých únavných chodníkoch tmavého terénu sa na¹e oèi objavili v tak vysokej ¾iare, ¾e bolo »a¾ké urèi», èo je v prítomnosti. Po príchode na konkrétnej¹iu vzdialenos» pri¹iel k nám, ¾e to bol ten istý kazetový zberaè prachu - cieµ ná¹ho zájazdu bol dosiahnutý.