Vyvoz tovaru

V súèasnosti mô¾e by» podnikanie len na poµskom trhu nedostatoèné. Nielen majitelia veµkých spoloèností, ale aj malí podnikatelia sa k tomu dostali. Jednotlivci a ostatní sa sna¾ia roz¹íri» kvalitu svojho cieµového publika nielen rýchlo na µudí z iných krajín a niekedy aj na iných kontinentoch. Kedysi najdôle¾itej¹ím, tak aj mimoriadne výnosným krokom bolo vyrába» produkt, ktorý by bol pre ázijský trh skvelý, teraz je dobre pova¾ovaný export do Ruska. Preto ka¾dý podnikateµ je teraz dobrodru¾ný, preto¾e úloha tlmoèníka poèas stretnutí je veµmi dôle¾itá. Nikto nechce od majiteµa podniku pozna» jazyky v¹etkých zákazníkov, ale ka¾dý oèakáva, ¾e stretnutie bude zabezpeèená prítomnos» dobrého tlmoèníka, ktorý práve prekladajú ka¾dé slovo, ktoré spadol z úst majiteµa firmy.Samozrejme, ¾e sa to stane, ¾e prezident je znalos» jazyka, viac alebo má zamestnanec, ktorý pozná jazyk zákazníka. Av¹ak, majte na pamäti, ¾e ¾ijeme preklady sú extrémne stresujúce zamestnanie, ku ktorému nie v¹etci, dokonca s najlep¹ími praktikami jazyka hodí. To znamená, ¾e úloha tlmoèníka vykonávané nekvalifikovaného robotníka, ktorý, bohu¾iaµ, nie je ¹pecialista, situácia je nový pre seba jednoducho zdôrazni» svoju vôµu aj nemusia by» vo forme prelo¾i» slovo, alebo zaène kokta», ktoré preklad sa stáva nezrozumiteµné, a my, ako vlastník spoloènos» odhalí zákazníkov posmechu alebo v najtemnej¹ej prípade je nedostatok sily na zaèiatok spolupráce.Významne samotné ¹túdium jazykov nestaèí. Úlohou prekladateµa je stále schopnos» pozna» terminológiu spojenú s témou stretnutia. Okrem toho profesionálni prekladatelia sú ¾eny s dokonalou dikciou a krátkodobou pamä»ou, vïaka èomu ich preklady budú pre klienta jednoduché, hladké a presné. A ako viete, tá najhor¹ia vec, ktorá sa na stretnutiach so ¾enami, ktoré hovoria inými jazykmi, stane urèite, je nedostatok porozumenia medzi stranami a náznaky vyplývajúce z jazykovej bariéry.

Zdroj: Lingualab