Vyvoj va ej spoloenosti nemusi ma iadne limity

Sme zodpovední za to, ¾e vývoj na¹ej jednotky chce zo spokojnosti v¹etkých zákazníkov vyu¾íva» priame poµské slu¾by a potom montá¾ne celky, ¹pecializované predajne, stavebníctvo a investorov, ktorí sú koneènými prijímateµmi.

Uvedomujeme si, ¾e roz¹írenie obchodnej ponuky, skrátenie dodacích lehôt, zvý¹enie kvalifikácie zamestnancov a neustále zlep¹ovanie úrovne zákazníckeho servisu a kvality dodaných zariadení zaruèuje dosiahnutie plánovaného cieµa.

Zaväzujeme sa urobi» v¹etko pre to, aby na¹i klienti boli plne spokojní a pripravení na trhové ceny a formy vybavenia, ktoré ponúkame.

Ventilátor oznaèený slovom odolné voèi explózii je obdå¾niková nádoba odolná voèi výbuchu, urèená pre robot v potenciálne výbu¹nej atmosfére, prispôsobená na in¹taláciu v niektorých funkciách v obdå¾nikových ventilaèných kanáloch. Vyrobené z pozinkovaného pevného plechu a zdobené v kontrolnej klapke, umo¾òujú kontakt s motorom a rotorom bez nutnosti odstraòovania ventilaèného potrubia.

Radiálne ventilátory sú vyrábané spolu so svetovou normou ISO 9001. Pripravené na zem v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu mimo baní a banských výkopov. Ventilátory majú rotory vyrobené zo zliatin hliníka alebo rotorov z oceµového plechu, samoèistiace, s prá¹kovým nástrekom. Bez ohµadu na skupinu sú obe¾né kolesá vyvá¾ené spolu s normou ISO 1940-1. Skriòa je schopná ¾i» zváraná z oceµového plechu, prá¹kovaná v èiernej farbe. Kryt má kontrolný a drená¾ny otvor. ©truktúra má detaily z mosadzného plechu, èo minimalizuje riziko iskier. Obe¾né kolesá a puzdro sú vyrobené z pozinkovanej, pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele.

Stre¹né ventilátory sa pou¾ívajú pre v¹etky a ekonomické vetranie v potenciálne výbu¹ných priestoroch. Stroje majú priamy pohon, obe¾né koleso s lopatkami, ktoré sú naklonené ku koncu, vyrobené z pozinkovanej ocele s hliníkovým nábojom. Ventilátory boli vybavené trojfázovým motorom, ktorý je zvolený pre prácu v potenciálne výbu¹ných priestoroch