Vybu na muka

Významné nezrovnalosti v právnych predpisoch Európskej únie, ktoré dosahujú bezpeènos», najmä v oblasti nebezpeèenstva výbuchu metánu a uhoµného prachu, umo¾nili ich prekonanie vytvorením príslu¹nej smernice. Preto bola okrem toho vytvorená smernica ATEX v oblasti zón, ktoré sú priamo vystavené výbuchu.

Názov tohto právneho aktu sa pova¾uje za francúzsky, èo doslova znie atmosférouExplosible. Hlavnou úlohou týchto informácií bolo èo najdlh¹ie minimalizova» riziko explózie metánu alebo uhoµného prachu v rizikových oblastiach. V klube s posledným hovoreným dokumentom sa ¹iroko pou¾íva ako pre ochranné organizmy, tak aj pre doplnky, ktoré sa pou¾ívajú v oblastiach s rizikom výbuchu. Hovorím viac o elektrických zariadeniach tu.V súlade s právnymi ustanoveniami smernice ATEX mô¾e by» nebezpeèenstvo výbuchu vo vy¹¹ie uvedených priestoroch dôsledkom skladovania, výroby a okrem toho aj pou¾itia látok, ktoré mô¾u vies» k údajnému výbuchu, ak je zmie¹ané so vzduchom alebo s jeho vlastnou látkou. V smere týchto látok mo¾no spomenú» najmä horµavé kvapaliny a navy¹e ich pary, ako sú alkoholy, étery a benzíny. Okrem toho mô¾ete zahàòa» aj horµavé plyny ako bután, propán, acetylén. Ïal¹ie bázy mali vlákna, ako napríklad cínový prach, hliníkový prach, drevený prach a uhoµný prach.Aj keï nie je mo¾né opísa» v¹etko, èo je v tomto dokumente vybraté. Preto pri ¹túdiu tohto normatívneho aktu vo v¹eobecnosti treba spomenú», ¾e definuje v¹eobecné podmienky a po¾iadavky vo veµkosti ¹týlov a zariadení pou¾ívaných vo výbu¹ných oblastiach. Podrobné pokyny sa v¹ak mô¾u nachádza» v iných materiáloch. Treba pripomenú», ¾e iné materiály regulujúce rozsah výbu¹ných zón s metánom alebo uhoµným prachom nemô¾u predstavova» ¹kolu, ktorá nie je v súlade s smernicou ATEX.Malo by sa e¹te pamäta» na to, ¾e ka¾dé zariadenie pripojené v nebezpeèných oblastiach musí by» celkom oznaèené CE, èo znamená, ¾e nástroj, ktorý sa musí podrobi» postupu posudzovania zhody notifikovanému orgánu.

Smernica o novom rie¹ení (preto¾e takzvaná smernica ATEX o úspechu nezluèiteµnosti nástrojov vo výbu¹ných oblastiach naznaèuje, ¾e èlenský ¹tát mô¾e podniknú» kroky na zru¹enie takýchto zariadení.