Vy ivy a civilizacie

Medzi civilizaènými ochoreniami dvadsiateho prvého storoèia by sa urèite malo spomenú» depresia. Napriek tomu, ¾e o òom u¾ pred pár rokmi poèuli nejakí µudia, urèite neexistuje. Tam je potom psychosomatická porucha, ktorá je zvyèajne ne¹kodná - mierna pomalos» v èastej práci, zhor¹ená nálada, zní¾ená motivácia pre veci. S rozvojom èasu tieto negatívne pocity preva¾ujú v èastom trpezlivos» a spusti» vedµa neho úplnú blokádu be¾ných funkcií ¾ivota - pacient nemá silu vsta» a jes», robi» nieèo u¾itoèného, robi» samovra¾edné my¹lienky, preto¾e nie sú vidie» zmysel ¾ivota.

Make Lash

Hoci doèasné zhor¹enie nálady, alebo na jeseò blues zvyèajne vymiznú spontánne alebo pod vplyvom mnohých faktorov podporujúcich napríklad depresie nemô¾e by» vylieèený bez pomoci odborníka. Mô¾ete doèasne zbavi», napríklad vïaka spolupráci s priateµmi, vïaka skúsenostiam z tých istých pekných vecí, ale µudia chorí psychika je vlastne veµa oslabený, nebude to ma» tvar vyrovna» sa s sebemen¹í zhor¹enie súèasnej situácie - a to len dôjde k relapsu. Pacienti sú èasto medzi verejnos»ou, a to aj zní¾enie, ktoré sú pova¾ované za osoby veµmi pokojný a hrdý, ¾e - ¾e kým maska, ktorá úplne zmizne, keï sa pacient bude opä» rovnaká. Ak potrebujete lieèi» depresiu, má Krakov v tomto odvetví veµa skvelých ¹pecialistov. Musím sa prizna», ¾e v¹etky grafiky medzi nimi je vyplnený stretnutie s pacientmi, ktorí chcú veµké, pravidelné terapiu. Preèo, to je druh psychoterapie, ktorý podporuje iba lieky, preto¾e ako psychosomatické ochorenia, by mal by» depresie lieèi» predov¹etkým psychologickú stenu.

Psychoterapeut pomáha pacientovi nájs» sa znova vo svete, ktorý ho obsahuje. Posilòuje jeho zmysel pre hodnotu, ktorý v budúcnosti pomô¾e pacientovi prekona» malé a väè¹ie preká¾ky v bytí. To je dôle¾ité, preto¾e µudia s depresiou nemajú povolené neustále odstraòova» záznamy pod nohami, musia sa nauèi», ako rie¹i» problémy, preto¾e sú a budú vo svojom ¾ivote normálne vytvára» a musia ich prekona».