Ventilator je

Tam, kde existuje ¹anca na výbuch v úspe¹nom zmie¹aní atmosféry s plynmi, hmlami a parami, sú pripravené ventilátory proti výbuchu. Ak je ventilátor známy ako výbu¹ný výbuch, nazýva sa to ako výbuch. Je k dispozícii v verzii kanálov, prírub, stenách a strechách.

©peciálne rie¹enia pou¾ité pri kon¹trukcii ventilátorov dodatoène chránia pred mo¾ným vznikom nadmernej teploty alebo iskier elektrického pôvodu vonku alebo za krytom. Okrem toho boli pou¾ité profesionálne výrobky a boli vhodne prispôsobené na pou¾itie elektrických motorov. Pri takejto metóde vytvorí vytvorený ventilátor v¹etky ¹tandardy pracovných podmienok pre danú zónu nebezpeèenstva výbuchu.

Mô¾ete nájs» & nbsp; ventilátory odolné proti výbuchu, ktoré sa lí¹ia veµkos»ou, RPM, spotreba energie, kvalitou a výkonom. To vám umo¾ní urobi» dobrú voµbu.

Ak hµadáte profesionálnych fanú¹ikov, prispôsobených veµkým úlohám, mali by ste sa poradi» s spoloènos»ou s ruèením obmedzeným, ktorá slú¾i v oblasti BOZP. ©iroká ¹kála & nbsp; zahàòa okrem iného aj fanú¹ikov kanálov. Úlohou týchto in¹titúcií je odvádza» zneèistený vzduch z interiéru priestorov a potom vymeni» vzduch za "prírodné". Zvyèajne sú zamerané na výrobné haly, dielne, sklady aj v iných typoch budov, ktoré vy¾adujú rýchle a jednoduché vetranie. Len ten vybraný ventilátor a dobre namontovaný ventilátor majú záruku najlep¹ej kvality vzduchu.

©peciálny dizajn ventilátora je urèený pre akýkoµvek prietok vzduchu v mo¾nostiach smeru. Jeho èinnos» mô¾e by» porovnaná s prácou kompresora. Zvy¹ovaním kinetickej energie ovzdu¹ia mu dáva danú rýchlos», keï núti jeho obeh.