Vakuove balenie v augustowe

Vákuové balenie vám dáva veµkú silu v porovnaní s tradiènými metódami balenia a skladovania. Výrobky uvedené do tohto cvièenia zostávajú dlh¹ie èerstvé a µah¹ie sa prepravujú na ïal¹ie vzdialenosti.

Znamená nasávanie vzduchu z fóliového obalu, ktorý je dodatoène zváraný a tesne uzavretý.Dôle¾itou súèas»ou aj základného baliaceho stroja je èerpadlo na nasávanie vzduchu a zváracia tyè.Existujú dva typy baliacich strojov:- komorový baliaci stroj - kde je v¹etok výrobok v obale uzavretý v miestnosti ¹peciálnej komory.Vzduch je nasávaný z vnútra komory. Je to rovnaká jednoduchá forma. Po ukonèení procesu sa komora zvyèajne automaticky otvorí. Tento model zariadenia umo¾òuje ¹irokú opakovateµnos» procesu a úèinnosti pri výbere dôle¾itých parametrov a hodnôt zvárania.Rozmery zariadení sa pohybujú od malých, ktoré umo¾òujú, aby bol výrobok sám zabalený naraz do veµkého mno¾stva nároèných ¹peciálnych kolies zapojených do posunu zariadenia.- stroj na balenie pásov - prezentujem sa s vonkaj¹ím typom odsávania.Väè¹inou je to malé. Výrobky sú vyberané mimo zariadenia a iba koniec vaku je zlo¾ený vo vnútri. Extrakcia tak konèí mimo komory. Pre tento model zariadenia je potrebný ¹peciálny typ vriec na urýchlenie celého procesu vákuového balenia.

Kµúèovou otázkou je, aký typ vybra»?Pásový baliè zabezpeèuje lep¹iu mobilitu. To je tie¾ urèite lacnej¹ie ako jeho náprotivok komory. Stroj na balenie pásov umo¾òuje spracovanie ne¹tandardných polo¾iek a rozmerov.Za komorovým baliacim strojom a ni¾¹ími nákladmi na spotrebný materiál, hlavne vrecia. Opakovateµnos» procesu balenia a súvisiaca so súèasným významným mno¾stvom balených materiálov za deò.Pre amatérske pou¾itie alebo uprostred gastronómie staèí malý, bezkomorowa baliaci stroj.Pre finanèné aplikácie vo veµkých obchodoch alebo výrobných závodoch bude efektívnej¹ím prístupom výber komorového baliaceho stroja.To urýchµuje proces balenia a zároveò umo¾òuje u¹etri» náklady na vrecia v dlh¹om èasovom horizonte.Existuje mnoho výrobcov baliacich strojov na miestnom trhu.Tepro je in¹titúcia vyrábajúca vákuové baliace stroje, ktoré sú na trhu u¾ 50 rokov!