Uchovava zdravotnicke pomocky

Na zriadenie mäsiarstva a mäsovej a studenej mäsovej predajne musí by» najprv vybavená. Ktoré pomôcky, nábytok a príslu¹enstvo sú potrebné pri zlo¾ení mäsových výrobkov?

Po prvé, musíte si kúpi» chladiarenské sklady, mraznièky a chladnièky, v ktorých sa zhroma¾ïujú a vyrábajú na predaj mäsové výrobky. Existuje mnoho typov chladiarenských skladov, ktoré budú pracova» v najlep¹om záujme: pulty, regály, skrine a chladiace vitríny. Je to tie¾ s mraziacimi nástrojmi, v ktorých sa hromadí mäso - medzi nimi sa menia miesta, mraznièky, ostrovy alebo mraznièky. Skvelý nápad, najmä na ni¾¹ích miestach, je kúpi» chladnièky a mraznièky, ktoré slú¾ia ako sklad pre mimoriadne veµkú dávku tovaru.

Dodatoèná komodita by sa mala zachova» nielen v sklade, ale aj v praktickom skladovacom priestore v predajni. Je umiestnená pod výstavou, vïaka ktorému mô¾ete odvá¾ne dopåòa» èlánok na displeji. Existuje nepostrádateµný a expedièný automat, na ktorom sa tovar rotuje a balia. V skutoèných obchodoch s mäsom a klobásami je okrem toho potrebné ma» k dispozícii chladiacu miestnos» s obyèajným èlovekom s nízkou teplotou na uskladnenie tovaru.

Ïal¹ím vybavením potrebným v obchode s mäsom je úloha, ostré no¾e, mäsiarsky a záhubový kmeò a krájadlo. Váha by mala by» pomerne hlboká a viditeµná, tak¾e predávajúci aj mu¾ mô¾u vidie» výsledok vá¾enia. Zatiaµ èo na rozdeµovanie mäsa s kos»ou je potrebný mäsiarsky blok s vrtákom. To isté platí aj pre no¾e na krájanie mäsa, tak¾e nestojí za to µutova». S dobrou zmenou by mali by» krájaèe schopné upravi» hrúbku náplasti. V ideálnom prípade, ak sú rezacie no¾e vyrobené z pochrómovanej uhlíkovej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele. Takéto krájaèe na krájaèe budú trva» dlhé roky.

Okrem toho musíte doda» telový vlk, ktorý sa pou¾íva na mletie mäsa podµa po¾iadaviek zákazníka. A nie je to obyèajný prvok obchodného zariadenia v tej dobe. Okrem uvedených skutoèností je potrebná pokladòa, dezinfekèné prostriedky, umývacie a insekticídne prostriedky, kontajnery na skladovanie tovaru a dodatoèný obchodný nábytok. Je tie¾ u¾itoèné in¹talova» klimatizáciu, èo je dobré pri udr¾iavaní optimálnej teploty v predajných triedach - najmä v lete. Kµúè a osvetlenie, ktoré mô¾u výrazne zlep¹i» výsledky predaja. ©peciálne osvetlenie zdôrazòuje prirodzenú farbu telies a studeného mäsa, ktoré sa nachádzajú na výstave.