Turisticke batohy pre lietadlo

BagProject je internetový obchod ponúkajúci najkvalitnej¹ie priemyselné nákladné vozidlá a nákupné autá. V predaji sa tie¾ prezentujú: nákupné stoly, turistické ta¹ky, transportný vozík, batohy a kolesá. Spoloènos» má rozsiahle skúsenosti v oblasti predávaného tovaru. Vynikajúca trieda ponúkaných produktov je poskytovaná skúsenými zamestnancami obchodu. V¹etky produkty sa vyznaèujú vysokou funkènos»ou a funkènos»ou. Objednaním v aktuálnom obchode podporujete aj poµské hospodárstvo. Zbierka zahàòa len poµských výrobcov. Ponúkaný bato¾inový vozík má nosnos» a¾ 70 kg. Je vyrobený z pevnej oceµovej rúry. Spoloènos» ponúka aj µahké trhové stoly, dobré pri zriaïovaní a demontá¾i. Odolné, so zosilnenými profilmi, odolné voèi hmotnosti. Veµký výber ta¹iek - men¹ie, stredné aj tie najkomplexnej¹ie. Vyrobené zo zdravých materiálov s »a¾kou presnos»ou zaruèujú dlhú ¾ivotnos». Kufre majú veµké kolesá, hliníkovú rukovä» s mo¾nos»ou nastavenia. Senior by mal kúpi» high-end nákupný vozík so zmenou, s »a¾kým plus bezpeèné vrece. Na predaj ¹irokú ¹kálu rôznych farieb, vzhµadu a ta¹ky problémy. Bagproject má vo svojej ponuke aj cestovné ta¹ky. Sú vyrobené z vodotesného motívu a ¹peciálnych vystu¾ených vlo¾iek. Sú dlhé a jemné. Náhradou za vrecia mô¾u by» ¹portové batohy, trvalé na obrusovanie. Spoloènos» umo¾òuje úzku fázu plnenia zákazky, individuálneho spojenia so zákazníkom a spoµahlivého servisu.

Pozri: skladací skladovací vozík