Testovanie poeitaeovych zavislosti

Poèítaè sa stal prakticky neoddeliteµnou súèas»ou dobrého ¾ivota. Nie je prekvapujúce, ¾e èoraz èastej¹ie je závislos» najmä mladých ¾ien nielen od poèítaèových hier, ale aj z on-line ¾ivota vo v¹eobecnosti.

Ak si rodina nev¹imne poèiatoèné príznaky závislosti, mô¾e sa ukáza», ¾e je vhodné, aby poradenstvo ¹pecialistu bolo vèas dostupné. To platí najmä vtedy, keï závislos» nadobudne extrémnu formu - mladá ¾ena prestane úplne opú¹»a» miestnos» a nechce necha» nikoho dovnútra. ©oková terapia v tomto prípade neexistuje. V takom prípade sa ¹pecialista sna¾í získa» dôveru pacienta tým, ¾e ho zabezpeèí prostredníctvom internetu. Postupne presviedèa závislého, aby vy¹iel z izby priateµa. Terapia nie je v takýchto prípadoch otvorená, tak¾e stojí za to, aby lieèba závislostí na poèítaèi bola ¾iadnym spôsobom ¾iadúca.

Zdravé pou¾ívanie internetu - v urèitých èasoch aj pre známy úèel vám umo¾òuje získa» kontrolu nad èasom. Stojí za pozornos» èas strávený pred poèítaèom, preto¾e existuje jedlo, ktoré mô¾e úplne absorbova» pozornos» pou¾ívateµa. Je potrebné ma» viac èasu s úèinnými µuïmi - mimo internetu.

Stojí za to si uvedomi» posledný, ¾e netholizmus sa nedelí ïaleko od rôznych druhov psychických závislostí. Postupne skracuje èas pred poèítaèom a jeho efektívne vyu¾itie vám umo¾òuje získa» kontrolu nad iným ¾ivotom.

Je tie¾ potrebné pripomenú», ¾e takáto závislos» je zvyèajne dôsledkom tém, ktoré súvisia s vytváraním vz»ahov s novými typmi. Virtuálny svet, v ktorom je hos» anonymný, je veµmi lákavý. Bez pomoci ¹pecialistu je urèite mo¾né vyrovna» sa s emóciami, tak¾e sa nestydíte, ak vám pripomenieme pomoc.Zdroj: gabinetyszansa.pl