Stavba kvetov a opeuovanie

Deò v deò, ako v závode, tak aj v podniku, sme pokrytí druhými vonkaj¹ími prvkami, ktoré majú za cieµ zdôrazni» ná¹ rast a zdravie. Okrem základných podmienok, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» a celý, sme schopní stava» aj s rôznymi výparmi. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje v dokonale èistom, ale pra¹nom, samozrejme, v homogénnom stupni. Pred prachom v tvári prachu mô¾eme presta» pou¾íva» masky s filtrami, ale v guli sú aj iné neèistoty, ktoré èasto nie sú µahko viditeµné. Patria medzi ne najtoxickej¹ie výpary. Odmaskujte ich, spravidla platné len s pomocou strojov ako model toxického senzora plynu, ktorý vyberá zlé èastice z atmosféry a informuje o ich prítomnosti, vïaka èomu nám ukazuje nebezpeèenstvo. Riziko je, bohu¾iaµ, ïalekosiahle, preto¾e niektoré plyny ako dôkaz CO sú nedosiahnuteµné a èasto ich prítomnos» v oblasti spôsobuje vá¾ne ¹kody na zdraví alebo smrti. Okrem CO predstavujú pre nás nebezpeèenstvo, okrem toho, ïal¹ie piercingy zachytené senzorom, napríklad sulfátom, ktorý je vo vysokej koncentrácii zanedbateµný a smeruje k rýchlej paralýze. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je rovnako nebezpeèný, ako sa uvádza vy¹¹ie, a amoniak - plyn, ktorý sa prijíma v atmosfére, ale pri vy¹¹ej koncentrácii, èo ohrozuje obyvateµstvo. Detektory jedovatých plynov tie¾ dúfajú, ¾e nájdu ozón a oxid sirièitý, ktorých likér je nebezpeènej¹í ako atmosféra a pamätá si vá¹eò pre úzke vyplnenie priestoru v blízkosti zeme - z posledného stavu, ktorý je v súèasnosti úspe¹ný, ak sme vystavení javu týchto prvkov, mali by sme detektory investova» na vhodnom mieste aby mohol cíti» hrozbu a informova» nás o òom. Iné nebezpeèné plyny, ktoré nás detektor mô¾e chráni», sú korozívny chlór a navy¹e vysoko toxický kyanovodík a µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako to mô¾e by», musíte nain¹talova» senzor toxických plynov.