Rozvoj vyrobnej spoloenosti

Povinnos» ma» registraènú pokladnicu stále získava veµa µudí, ktorí zalo¾ili svoje podnikanie. Z roka na rok sa z posledného cieµa rozpú¹»a menej a menej ¾ien. Existuje mnoho typov pokladníc. Aby sme si vybrali najvhodnej¹ie aktivity, stojí za to pochopi», ako sa lí¹ia. Medzi pokladnicami sú rozdelené:

1. Jednorazové pokladne - ide o najväè¹iu skupinu pokladní. Sú to posledné najpopulárnej¹ie, najèastej¹ie sa nachádzajú v obchodoch, pokladnièné systémy, ktorých funkènos» je nízka. Ich majetok je pomerne nízka hodnota a pomerne jednoduchá slu¾ba. Pre niektoré modely je mo¾né pripoji» periférne zariadenie, napr. Poèítaè. Av¹ak zriedka funguje kvôli po¹kodeniu ¹pecializovaného softvéru viditeµného na trhu pre niektoré príklady takýchto pokladníc.

2. Prenosná pokladòa - Tak¾e mobilná pokladòa. Jeho nízka veµkos» ju zapína aj v nízkej kabelke pre ¾eny. Ich relatívne nízka hmotnos» zjednodu¹uje pre»a¾enie na druhom mieste. Takéto pokladne majú veµmi silnú batériu, tak¾e mô¾u pracova» mnoho hodín bez pripojenia na elektrickú energiu. Jedineèné technické charakteristiky robia mobilnú pokladòu dobre v regióne, ako aj vo významoch s malým vyu¾iteµným priestorom. Najèastej¹ím príkladom vybratým z aktuálneho fragmentu je & nbsp; posnet mobile eu.

3. Poèítaèové pokladne - Najmodernej¹í typ pokladnièných pokladníc. Ide o poèítaèové pripojenie s fiskálnou tlaèiaròou. Ako mô¾ete vidie», tlaèiareò nemô¾e fungova» správne bez pripojenia k poèítaèu. Do nej je pripojený iba nový typ pokladne. Odporúèa sa in¹talova» pre svoju existenciu ¹peciálny poèítaèový softvér. Napriek týmto po¾iadavkám vytvára veµa mo¾ností, je to veµmi výhodný typ takýchto pokladníc medzi µuïmi. Mô¾e ma» k nej pripojené externé zariadenia. Vytvára najväè¹í komfort slu¾ieb a sna¾í sa by» dôkladný v mnohých predajniach, kde nakupovanie je veµmi ¹iroké. Správy napísané na poèítaèi sú presnej¹ie ne¾ na prírodných pokladniciach.

4. Systémové pokladne - Je mo¾né ich rozvinú» v poèítaèovej sieti a v mnohých iných pokladniach, tak¾e fungujú dobre v plnom rozsahu. Sú správne s nasledujúcimi zariadeniami, napríklad èítaèkou èiarového kódu alebo stupnicou. Takéto rie¹enie urýchµuje pou¾ívateµskú slu¾bu a priná¹a pohodlnej¹iu prevádzku.