Raoajky pre jazdca

Raòajky sú najdôle¾itej¹ím jedlom v dennom procese. Be¾ne sa hovorí o správnom spôsobe trvania a dôle¾itosti pravidelného stravovania poèas dòa. Ale tieto raòajky sú dôle¾itým poskytovateµom energie pre systém ráno. Nápoj z najpou¾ívanej¹ích a konzumovaných raòajkových výrobkov je nový chlieb. Krájaè chleba bol kedysi èastým kuchynským doplnkom.

Teraz mô¾ete µahko nakrája» chlieb na jednoduché pekárenské diely. Niektorí v¹ak uprednostòujú nákup celého bochníka chleba a rezanie pred raòajkami. Zdá sa, ¾e potom chlieb udr¾iava svoju svie¾os» dlh¹ie. Hoci krájaè domu nie je ¹iroko videný v priestoroch, je zvyèajne ¹iroko pou¾ívaný jeho predkov. Jeho zabezpeèenie je v pekáròach stále dôle¾ité, preto¾e stojí ka¾dý deò a v zlo¾itých èastiach.

Krájaè je vhodným doplnkom na krájanie mäsa a syrov v obchodoch s potravinami. Predavaèka sa napríklad èasto, keï si vezme vylieèené mäso, pýta, èi ho má da» do segmentu alebo nakrája». Mu¾i sú nové preferencie, ale mnoho ¾ien chce kúpi» u¾ rezané výrobky, preto¾e plátky sú v¾dy µahké a ideálne pre sendviè. Nie ka¾dý mô¾e nareza» ako tenký krájaè.

Dokonca aj plátky chleba, krájané mäso a syr sú vý¾ivné raòajky, ktoré by sa mali konzumova» denne. Sendviè by mal nakrája» sendviè a da» telu vitamíny, mal by sa nakrája» na èerstvú zeleninu, napríklad paradajky, uhorky alebo papriky. Zelenina nemusí by» narezaná na krájaè. Ich rezanie no¾om nie je problém. Zelenina sa nemusí striha» vysoko. Sú zdrojom cenných vitamínov.

Èasy, kedy sa krájaè pou¾íval ka¾dý deò v domácnostiach, u¾ pre¹li, ale jeho pou¾ívanie je stále populárne v pekáròach a obchodoch s potravinami.