Psychologia pre mana ment

Integrovaný maloobchodný systém bol vyvinutý na vedeckých organizáciách, ktoré riadia veµké predajné siete. Pohodlné a funkèné riadenie predajných sietí je výzvou. Pou¾itie takejto metódy umo¾òuje riadiacim pracovníkom prístup k údajom o analýze a údajom o riadení.

Spoloèným programom je poskytnú» pozitívny nástroj, ktorý bude ma» efektívne postavenie vo v¹etkých pozíciách. Prostredníctvom predajného systému máme mo¾nos» integrálne implementova» najnov¹ie rie¹enia v plnom ¹tádiu v kancelárii. S metódou sme schopní postupova» rôznymi spôsobmi na zlep¹enie riadenia organizácie od maloobchodného predaja cez distribúciu, logistiku a úètovníctvo a¾ po dopyt. Prostredníctvom série veµkých mo¾ností vás program spýtame v ka¾dom type predajnej siete, ktorá sa zhroma¾ïuje od dvanástich a¾ po niekoµko stoviek obchodov. Tie¾ funguje dobre v malých predajných sie»ach. Neobmedzená oblas» prevádzky maloobchodného systému poskytuje mo¾nos» obsluhy v¹etkých oblastí prevádzky predajnej siete.

Skladá sa z ostatných prvkov:

Boobs XL

vysoký a multi-poboèkový maloobchodný systém,Modul mana¾éra, ktorého predpokladom je mana¾ment,projekt centrálneho riadenia skladov a distribúcie zaruèuje èo najskôr vyu¾itie podmienok pre vládu hospodárskej kampane.

Program je tie¾ ¹pecializovaným, integrovaným finanèným a úètovným systémom, ako aj osobným a mzdovým systémom, ktorý umo¾òuje komplexný servis v¹etkých procesov riadenia maloobchodnej predajnej siete.

Obchodný systém má stále veµa zákazníckej podpory. Umo¾òuje mno¾stvo funkcií, ktoré vám pomô¾u pri kúpe. Mnoho výhod je mo¾né spomenú» multimediálnych samoobslu¾ných staníc pre zákazníkov, ktoré skenovaním èiarových kódov umo¾òujú rýchlu platbu produktov.