Prvy firemny program

Symfónny program zaèína obchodova» na predaj. Najèastej¹ie toto odvetvie existuje v tesných a malých podnikoch. Program hrá s kompletným inventárom stavu zásob. Umo¾òuje vám vytvára» dokumenty: predaj, sklad, nákup a platbu. Program je spojený s tlaèiaròami, registraènými pokladòami a èiarovými kódmi.

Najdôle¾itej¹ie èasti programuProgram zapisuje do dvoch verzií: predaj (bez podpory skladov, predaj so skladom (má skladovú podporu. Softvér podporuje hotovostné a bezhotovostné platby a stále pracuje s bankami. Symfonia trade sa pou¾íva opaèným spôsobom obchodnými a servisnými spoloènos»ami. Softvér pokraèuje v budovaní grafických súborov. Vïaka programu si mô¾eme v¹imnú» typ a dátum platby, predajnú cenu, zµavu, vý¹ku úveru. Symfonia handel poskytuje kompletné slu¾by pre komerèné, skladové a pokladnièné doklady. Program spolupracuje s plánom Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ. S jeho pozornos»ou mô¾eme robi» správy, pravidelné vyhlásenia, kontrolu rotácie a trvanie dodávok.

Program bude kúpi» pre niektoré inventúry. Funkcia zrýchleného vydávania dokladov a súvisiacich materiálov je tie¾ u¾itoèná. Softvér umo¾òuje knihu s databázou dodávateµov. Zamestnanec dúfa, ¾e doplní a upraví základòu dodávateµov. Mô¾u sa vyhµadáva» aj zmluvné strany po¹tové smerovacie èíslo, názov spoloènosti. Aplikácia podporuje mnoho èasopisov. Symfónia má jednoduché rozhranie (vyzerá pekne a je jednoznaèné, ¾e sa pou¾íva. Výsledkom je, ¾e výroba so systémom je ¾ivá a funkèná. Obchodný program Symfonia mô¾e ¾i» v spoloènostiach, ktoré nemajú nové poèítaèové vybavenie. Veµkou výhodou programu obchodu Symfonia je rýchle uèíte sa. Projekt nevy¾aduje ¹pecializované cvièenia a náklady.