Profesionalny prekladateu

V medzinárodnej podobe existuje diplomatický jazyk, ktorý je zalo¾ený na tradícii a plynulosti prejavu. Okrem toho obsahuje aj celý rad výrazov, ktoré zahlcujú zámerom reèníka. Musíte by» schopní ich preèíta» v správnom re¾ime, ktorý nie je zvyèajne obµúbený pre zákazníkov.Politici zo vzdialených krajín zverejòujú prejavy a správy adresované príjemcom z druhých jazykových oblastí. Prekladateµ hrá dôle¾itú úlohu v súèasnej veci. Príjem správy závisí do znaènej miery na òom. Vy¾aduje nielen perfektnú znalos» jazyka reèníka, ale aj skvelú predstavu o jemnej kvalite a medzinárodných vz»ahoch.

Aká forma prekladu v diplomacii sa zvyèajne pou¾íva?Najlep¹ia kvalita prekladu takýchto prejavov je konzekutívne tlmoèenie. Nezastávajú pravidelne, to znamená paralelne s výrokmi, konajú v prestávkach medzi men¹ou alebo väè¹ou èas»ou textu. Tlmoèník má za úlohu zhrnú» fragmenty poslucháèom, prièom zohµadní ich plný zmysel a zdôrazní najdôle¾itej¹ie zlo¾ky. Nie je to dobré, preto¾e ka¾dý jazyk obsahuje idiómy alebo frázy, ktoré nemô¾u by» prelo¾ené doslovne, ale aby boli nevyhnutné pre celý kontext. Jazyk diplomacie taktie¾ oplýva rôznymi metaforami a v¹eobecnos»ami, ktorých následné tlmoèenie sa musí vz»ahova» na doslovnej¹iu situáciu, ktorú majú zákazníci k dispozícii na ïalekosiahlej úrovni. Súèasné interpretácie musia by» súèasne bez nadmernej interpretácie.

Kto by mal preklad vykona»?

zdroj:

Osoby vykonávajúce preklady musia ma» veµkú schopnos» okam¾ite analyzova» obsah, vybra» najcitlivej¹ie informácie, vytvori» syntaktický výraz a presne vyjadri» skutoèný zámer reèníka. Toto je vá¾na úvaha pre prekladateµa v jeho práci na medzinárodnej scéne. Konzekutívne tlmoèenie za oficiálnych okolností vykonávajú odborníci s veµkými skúsenos»ami. Uchovávajú si spôsoby zapamätania si obsahu alebo ich zaznamenávajú do situácie znakov steny pre niektoré slová alebo symboly oznaèujúce intonáciu, zvýraznenie alebo dôraz kµúèových slov. Vïaka tomu doká¾u venova» pozornos» dynamike podobnej systému reproduktorov.A následné tlmoèenie je ústny preklad, kondenzovaný a preto zvyèajne hor¹í ako nový text, ktorý odrá¾a kvintesenciu obsahu a my¹lienku cesty reèníka a zároveò jeho zámery.