Prepustenie zasielkoveho predaja 2015 z pokladne

Hoci potreba ma» novú pokladnicu v podnikaní vytvára èoraz väè¹í poèet podnikateµov, sú stále podµa uplatniteµných ustanovení oslobodenia od tejto povinnosti stále mo¾né.

Strata práva na takéto rie¹enie mô¾e vyplynú» z pribli¾ne 100 000 poµských daòových poplatníkov. Od 1. marca 2015 rokov povinnos» poskytova» tieto zariadenia sa vz»ahuje okrem iného na slu¾by pre daòových poplatníkov oddelenie opráv, kaderníckych, kozmetických slu¾ieb, v kombinácii s mo¾nos»ou stravovania, právne slu¾by, daòové poradenstvo a lekárov. Tak¾e kto skutoène nemusí ma» registraènú pokladnicu? Okrem iného sa týkajú výnimiek pre predmetné èinnosti. Daòovník vykonáva oslobodenú prácu objektívne nemusí pozera» vo vý¹ke fi¹kálnej. Ktorí nemusia ma» pokladòu: dodávka slu¾by alebo výhody oddelenia vysielacích slu¾ieb, internetové slu¾by, slu¾by týkajúce sa poµnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat a chovu zvierat, elektriny, tepla, plynu, vody v podobe prírodných slu¾ieb spojených s zber odpadu, iného ako nebezpeèný, slu¾by týkajúce sa zberu nebezpeèného odpadu, slu¾by pre nakladanie s odpadmi, v kombinácii so spracovaním nebezpeèného odpadu spojené s likvidáciou rádioaktívneho odpadu, ¾elezniènej dopravy, verejných a prímestských po¹tové a kuriérske slu¾by, pomoc v oblasti ubytovacích slu¾ieb poskytovaných hotely , motely a penzióny, telekomunikaèné slu¾by, internetové slu¾by, finanèné slu¾by a poistenie, prenájom správa nehnuteµností a pomôcky, slu¾by spojené s priechodom na trhu s nehnuteµnos»ami, notárske slu¾by, spojené s udr¾iavanie poriadku, verejnej správy verejné slu¾by, archívne slu¾by, èlenské organizácie, slu¾by ponúkané agentúrami a extrateritoriálne systémy.

Daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú vysoko vymenované polo¾ky, mô¾u stále získa» fotografiu subjektu-subjektu. Právo na túto výnimku je spôsobené ¹truktúrou predaja daòovníka. Ak by výnosy z transakcií spomínaných v minulom roku mali viac ako 80% z celkového obratu, daòovník mohol prevzia» z obrazu z registraèných pokladníkov celý predaj.