Prekladateu webovych stranok pre telefon

Preklad èlánku je sám o sebe dos» veµký. Ak potrebujeme prelo¾i» text, nesmieme bra» do úvahy len slová a zhroma¾denia, ale aj vedomosti o mnohých idiomoch, ktoré sú charakteristické pre v¹etky jazyky. Faktom je, ¾e ¾ena, ktorá pí¹e text v angliètine, ju nerobí èisto „akademickým“ spôsobom, ale pou¾íva svoje vlastné ¹týly a idiomy.

V kontakte s posledným, ¾e osoba globálnej internetovej siete stále rastie, je èasto potrebné robi» preklady webových stránok. Ako napríklad webovú stránku, s ktorou po¾adujeme, aby ste pri¹li k väè¹iemu poètu príjemcov, musíme ju napísa» vo viacerých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webovej stránky, napríklad v angliètine a poµ¹tine, musíte ma» nielen schopnos» preklada», ale aj schopnos» vyjadri» svoje vety a popisy, ktoré sú v origináli neprelo¾ené. Kedy èaká v podnikaní? Prelo¾me obsah akejkoµvek webovej stránky v anglickom jazyku pomocou prekladaèa Google. Kým v¹eobecný zmysel textu bude zachovaný (budeme schopní uhádnu», o èom je konkrétna stránka, u¾ logická postupnos» viet a syntax bude nedostatoèná. Tam je potom ïal¹í dôvod, preto¾e prekladateµ Google prekladá vybraný èlánok do "slovo za slovo" hodnotu. Preto na tomto ¹kolení nepoèítame na profesionálnej, viacjazyènej webovej stránke. Preto¾e prax tlmoèníka v blízkej budúcnosti nebude nies» stroj. Ani najvhodnej¹í softvér nemá sily abstraktného myslenia. To, èo vie, je to, èo robi» podµa logiky osoby prevedenej do zvoleného programovacieho jazyka. Preto aj tie najlep¹ie aplikácie, ktoré dokument prekladajú, stoja za profesionálnymi prekladateµmi webových stránok a samozrejme to bude pravdepodobne v¾dy teraz. Ak existuje nejaký pokroèilý nástroj vybavený limitom jednoduchého a abstraktného "myslenia", potom to bude zadná èas» na¹ej civilizácie. Struène povedané, v smere výuèby dobrých prekladateµov by sa mali pripravi» vhodné didaktické prostriedky, ktoré nielen¾e uèí preklady „slovo za slovom“, ale aj pomáhajú pri uèení sa abstraktnému chápaniu daného jazyka.& Nbsp;