Prekladateu prace bez skusenosti

Práca prekladateµa je mimoriadne dôle¾itá a nesmierne zodpovedná práca, preto¾e táto ¹kola musí medzi týmito dvoma subjektmi sprostredkova» význam výrazu nápoja v ¹týle druhej. To, èo sa deje vo vnútri, nevy¾aduje ani toµko opakova» slovo, èo bolo povedané, ale skôr vyjadri» význam, obsah, podstatu reèi a posledná je oveµa »a¾¹ia. Takéto ¹koly majú obrovské postavenie v komunikácii av kognícii, ako aj v ich poruchách.

Struèný preklad je nápoj z prekladateµských metód. Aký druh prekladov tie¾ pre to, èomu dôverujú v úzkej ¹pecifickosti? Poèas reèi jednej zo ¾ien prekladateµ poèúva urèitú skupinu tohto vyhlásenia. Mô¾e si robi» poznámky a len to, èo chce hovori». Keï sa vezme tento jeden prvok na¹ej pozornosti, úlohou prekladateµa je posla» jej my¹lienku a my¹lienku. Ako u¾ bolo spomenuté, nepotrebujem ¾i» doslovné opakovanie. Preto pravdepodobne vy¾aduje sprostredkovanie zmyslu, princípov a vyjadrenie. Po opakovaní si reèník uvedomuje svoj názor a opä» mu dáva dobré vlastnosti. A tak v¹etko pokraèuje systematicky, a¾ do reèi alebo odpovede partnera, èo stále znamená jednoduchý ¹týl, a jeho názor je prelo¾ený a odovzdaný èíslu osoby.

Tento prekladateµský model vytvára svoje vlastné výhody a hodnoty. Hodnota je vlastne to, ¾e prebieha. Fragmenty vyjadrenia Tieto prvky v¹ak mô¾u naru¹i» urèitú pozornos» a prípravu na vyhlásenia. Prekladom èasti èlánku mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo jednoducho vyradi» z behu. Ka¾dý mô¾e vidie» v¹etko a komunikácia je zachovaná.