Pracovne povinnosti kuchara

V tesnej blízkosti sú k dispozícii iba originálne a technologicky vyspelé zariadenia, vrátane vysávaèov atex alebo centrálnych priemyselných vysávaèov vyrobených spolu s radou atex. Zabezpeèenie bezpeènosti pri práci, ochrana èinností a ergonómia slu¾ieb sú tu na zaèiatku. Najlep¹í výkon odsávania a filtrácie sa dosiahol pou¾itím prísad vynikajúcej kvality, technicky sa zlep¹il dizajn a trvalý rast veµkosti filtraèných, vákuových a filtraèných techník.

Vo va¹om veµkom sortimente nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale aj ¹pecializované mimoriadne bohaté stroje na triesky a kvapaliny, ako aj agregáty typu S, ktoré sú kombináciou priemyselných vysávaèov a vákuových dopravníkov.

Goji cream

Odpra¹ovanie, vysávanie, vákuové èistenie a vákuová preprava pomocou odsávacích agregátov od 3 do 300 kW, s filtraèným plánom v¹etkých veµkostí a v¹etkými typmi prvkov, ktoré rozdeµujú prach.

Stacionárne sacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty cez zabudované vysávacie zariadenia a uskladòujú ich v iných nádr¾iach alebo dopravných prostriedkoch. Masovo vyrábané prvky sú vhodné pre jednotlivé zále¾itosti.

Sme predchodcom v oblasti inovatívnych mobilných sacích jednotiek. Tieto agregáty sú umiestnené na prívesoch alebo nákladných vozidlách a sú optimálnym nástrojom pre stavebné èinnosti pre podniky poskytujúce upratovacie slu¾by pre výrobné závody. Tieto zariadenia sa pou¾ívajú pri nasávaní veµkých èastí suchého výrobku zo zdravých vzdialeností. Boli postavené podµa ADR s explóziou podµa ATEX.

Navrhujeme, vytvárame, montujeme nástroje a odpra¹ovacie zariadenia. Vyrábame in¹talácie pre odpra¹ovacie stroje, súpravy zariadení a predmetov vo v¹etkých odvetviach priemyslu. Taktie¾ plánujeme a realizujeme in¹talácie pre výbu¹né prachy.