Praca psychologa je bolestiva

Profesia psychológov pred niekoµkými rokmi bola spojená s du¹evnou chorobou. Kým nedávno µudia s pomocou psychológa a hlasno odporúèajú, boli v jednotlivých prostrediach vystavené zlým poznámkam a dokonca aj stigmatizácii. Na úspech sa takéto vnímanie pomaly vrátilo do minulosti. Vzdelaní, moderni µudia, ktorí oceòujú hodnotu osobného rozvoja, sú èoraz èastej¹ie psychologickými úradmi, ale nie v krízových pozíciách.

Ak skutoène ste psychológ?

Zjednodu¹ene je to ¾ena, ktorá ukonèila ¹túdium humanitných vied o µudskom správaní, ¹truktúrach svojho vnútorného sveta a sociálnych kontaktoch. Takáto osoba mô¾e vykonáva» vedecký výskum, sedie» v poradniach alebo v spoloènostiach v oblastiach zameraných na µudské zdroje, t. J. V reklame. Po absolvovaní ïal¹ieho smeru a získaní uèenia a pocitu potrebného na praktickú terapiu sa psychológ mô¾e sta» klinickým psychológa-psychoterapeutom.Motivom výberu tejto profesie je èasto veµká dávka empatia a tú¾by ostatným µuïom. Zvyèajne osoba, ktorá prijíma poslednú fázu, pou¾íva veµkú tú¾bu pomôc» druhým.Bohu¾iaµ, je tu µahká práca. Niektorí hµadajú psychologa jednoducho pre podporu a blízkos». Problémom pre nich je mu¾, s ktorým mô¾u zdieµa» plnos» toho, èo majú pred zvy¹kom sveta, alebo viac, ne¾ sa chcú ubezpeèi» vo veciach individuálnych ¾ivotných rozhodnutí. ¥udia sem prichádzajú, ale aj µudia s mimoriadne vá¾nymi problémami, so v¹etkými bato¾inou emócií, èasto frustráciou alebo smútkom, niekedy vylo¾ia svoju vá¹eò alebo sklamanie. Psychológ, podporovaný my¹lienkou a skúsenos»ou, prichádza k nim ka¾dý deò ruène a trpezlivo dáva v¹etky emócie a pocity, malé dilemy dilem a veµké tajomstvá. Potom im pomáha im pomôc», a tak vyjadri» názor na to, èo nevidíme, a potom sa nauèi», èo máme robi» so záplavou skúseností a »a¾kostí dne¹ného sveta. Bolo by dôle¾ité riskova» tvrdenie, ¾e psychológ tak ná¹ partner, èo mo¾no poveda» èokoµvek a nie by» negatívne hodnotené. Sprievodca meandrov ducha. Vo svojej kancelárii získame vedomosti a skúsenosti v oblasti bezpeènosti, ktoré pochádzajú z podpory niekoho, kto doká¾e v¹etko poveda». Odchádzame s úµavou úµavou, men¹ou a mimoriadne dôle¾itou. Èasto aj s úsmevom na tvári.