Povinnos obmedzenia pokladnice 2012

Teraz v poµskej krajine existujú také ustanovenia, ¾e aj kaderník, zubár alebo kozmetik musí ma» fi¹kálnu pokladnicu. Nemá zmysel, èi sú tieto zákazy priateµské alebo nie, musíte kúpi» takéto zariadenie. V druhom prípade existujú nepríjemné dôsledky z hµadiska pokút alebo zaplatenie väè¹ej dane. Preto by mal ka¾dý investor vybavi» vrecku. Ale aký bude vá¾ny pokladòa pre cestu nových podnikateµov?

Jednokanálová pokladòaNajobµúbenej¹í typ hotovosti, ktorý je k dispozícii na domácom trhu, je jednolô¾ková pokladòa. Takéto jedlá dúfajú, ¾e spolupracujú s inými zariadeniami, vrátane hmotnosti, poèítaèa alebo èítaèky kódov. Bohu¾iaµ, na vyu¾itie tohto druhu obèerstvenia je u¾itoèný hotovostný program urèený pre ka¾dú pokladnicu. Preto bude chvíµku, kedy nové projekty a in¹titúcie budú môc» spolupracova» s rôznymi zariadeniami od okamihu, keï budú známi výrobcovia zariadení. Stojí za to zvá¾i», èi naozaj potrebujeme takéto mo¾nosti - príslu¹ná pokladnica funguje aj bez nich a samozrejme, ¾e stojí menej.

zdroj:

Prenosné pokladneÏal¹ím typom pokladne sú prenosné registraèné pokladne. Ich zjavnou výhodou je samozrejme mo¾nos» slobodne prená¹a» ¾ivotné prostredie. Takúto mobilitu ocenia vodièi taxíkov, ktorí musia tie¾ vzia» peniaze. Vzhµadom na tesné pou¾ívanie sú tieto nástroje vyrobené tak, ¾e mô¾em by» schopný aplikova» takmer za v¹etkých podmienok. Vysoké alebo nízke teploty, veµa vlhkosti - s poslednou zo v¹etkých prenosných bánk sa musia vyrovna». Najèastej¹ie sú vyrobené z gumy alebo silikónu, èo zabraòuje ne¾elanému zaplaveniu vnútorných systémov. Pancierový dizajn mierne zni¾uje kvalitu pou¾ívania, aj keï je to len nepatrná nevýhoda, pokiaµ ide o ¹iroké prenosné pou¾itie.

Veµké komerèné zásuvkyPri veµkých obchodných predajniach s výrazne bohatým denným obratom nie sú vy¹¹ie uvedené rie¹enia dostatoèné. Preto boli vytvorené registraèné pokladne systému. Sú kompatibilné s poèítaèom a inými menami v systéme. Okrem toho bez akýchkoµvek problémov podporujú externé zariadenia. Najmodernej¹ie otvorené modely na trhu sú poèítaèové pokladne. Je to teda väzba poèítaèa a fi¹kálnej tlaèiarne. Najèastej¹ie sú v supermarketoch a ich funkènos» závisí od pou¾itého programu pokladnice.Pre ka¾dého podnikateµa vytvorí príslu¹ná finanèná pokladòa nieèo iné, tak¾e neposkytne správny popis toho, èo je najzdrav¹ie.