Potraviny pre deti

Nedávno sme mali Valentín, preto som sa rozhodol, ¾e budem robi» takéto informácie pre svoju priateµku. Mal som plány na veèeru s dvoma chodmi a dezert v spoloènosti s vínom a voòavými svieèkami z be¾ného obchodného domu. Skvelý nápad - mu¹le. Veµmi cenné jedlo, ale tieto komplikované robi», preto¾e mu¹le potrebujú vedie» dobre vyprá¾a», aby vyviedli svoju plnú chu».

Bohu¾iaµ, kuchár odo mòa je trochu priemerný. V zásade by som mohol poveda», ¾e zaèiatoèník, preto¾e prítomnos» by existovala okolo pravdy. Hµadal som recept na tieto sandále na internete. Bohu¾iaµ bol problém s pochopením polovice textu, preto¾e v¹etko bolo napísané v angliètine! No, nevzdal som sa, v¹etko som prehodil do prekladateµa a my chceme tento prvok spolu s intuíciou kuchára (èo pravdepodobne nemám. Rozhodol som sa da» tieto mu¹le obklopené zeleninou. Zabudol som v¹ak, ¾e musíte najprv odstráni» a odstráni» zeleninu. Predpokladal som, ¾e sa budem sna¾i» zdôrazni», preto¾e èas bol e¹te men¹í a ja som bol na farme ïaleko. Zaèal som krája» zeleninu, len som chcel zasiahnu» jednotlivý prst ... Nevzdal som sa ako skutoèný mu¾. Pri¹iel k plánu - zeleninový rezaèka. Naozaj to bol hit. Nijako ne¹etrne som u¹etril niekoµko sekúnd na tom, ¾e to musím dodatoène odstráni», nemusím sa bá» na¹ej èinnosti pri pou¾ití krájaèa. Keï bolo v¹etko pripravené, hodil som mu¹le na maslo. V¹etko bolo vyprá¾ané presne, keï, samozrejme, v obraze z pohµadu internetu, na ktorom som na¹iel recept. Zabudol som v¹ak, ¾e stále pripravuje polievku. Rýchlo som vyskoèil do miestneho obchodného domu na kyslou polievkou v pohári a pustil ho do hrnca a potom som ho o¹úfal. Pre dezert to bolo u¾ pripravené v mraznièke zmrzliny jeho vlastného výrobku. Je dobré, ¾e som sa predtým motivoval, aby som to urobil, preto¾e by som u¾ nemohol niè robi». Musím prizna», ¾e pár sekúnd, ktoré mi zachránili zeleninu, mi zachránili veèeru s dvoma chodmi. Dievèa bolo ¹okované a plné obdivu ku mojim kulinárskym zruènostiam.