Popis pracovnych pozicii v oblasti riadenia uudskych zdrojov

Softvér Enova bol implementovaný skupinou odborníkov. Najlep¹í dizajnéri, programátori a testeri neúnavne pracovali u¾ mnoho rokov, aby priniesli dokonalos». Ich dokonalos» znamená aj roky úzkej spolupráce s mu¾mi, ktorí sa mô¾u te¹i» na podporu dvadsa»¹tyri hodín sedem dní v tý¾dni. V¹etci klienti sa posudzujú individuálne. Príjemná a úzka spolupráca umo¾nila vývoj softvéru tak, aby sa stala stále úèinnej¹ou a praktickej¹ou, tak¾e si nie ste istí svojim predajom IT.

Program Enova Kadry i P³ace je softvér, ktorý efektívne podporuje riadenie µudského kapitálu v ka¾dej spoloènosti. Zaoberá sa podnikmi, ktoré zamestnávajú od niekoµkých a¾ po niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s vysokou µahkos»ou a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµskej legislatívy. Ak je potrebné zaznamena» údaje o µudských zdrojoch, vypoèítajte príspevky na sociálne poistenie, dane, mzdy alebo nemocenské dávky. Softvér je urèený pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u zahàòa» okrem iného zamestnancov správnej rady, úètovných úradov, spoloèností poskytujúcich slu¾by v oblasti poèítania prác alebo personálnych záznamov, ako aj zamestnancov oddelenia µudských zdrojov alebo mzdy.

Revitalum Mind Plus

Stojí za dôveru spoloènos» s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova Kadry a Mzdy pre rozvoj lep¹ej správy vlastnej znaèky. Program vám priná¹a výhody v zlep¹ovaní procesov riadenia µudských zdrojov, výkonnosti systému, minimalizácii rizika chýb, automatizácie procesov, rýchly a intuitívny prístup k plným vedomostiam o µuïoch. Softvér ¹etrí èas v oddelení µudských zdrojov a podporuje toto oddelenie v »a¾kostiach s jeho prirodzenou prácou. Program garantuje úplnú zhodu so v¹etkými hodnotami a zákonnými po¾iadavkami, ktoré spadajú do celej oblasti ná¹ho sveta.

Vyberte softvér Enova HR a Payroll a naznaète, ¾e stojí za to. Zamestnanci IT sú zodpovední za 24 hodín denne, sedem dní v tý¾dni k dispozícii. Pomô¾u vám nain¹talova», nakonfigurova» a otvori» softvér, pripravi» firemný informaèný systém pre knihu so softvérovým prostredím.