Pokladoa poznan

Príjem z pokladnice novitus lupo je veµmi dôle¾itý dokument aj pre mana¾éra a klienta. Tí, ktorí sú dokonalí, majú povinnos» vydáva» takéto doklady o predaji, títo ostatní by si v¾dy mali vzájomne odobra» potvrdenie.

Bohu¾iaµ, väè¹ina z nás nevenuje oveµa väè¹iu pozornos» úètom, ktoré mali v mnohých úspechoch nepríjemné následky. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky uchováva» v pokladniciach, za akých mo¾ností by nám mohli by» u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je vec pomerne jednoduchá. Mali by zhroma¾ïova» kópie potvrdení na 5 rokov - v prípade kontroly od daòového úradu. Preèo, ale taký dokument pre zákazníka?Tento malý ¹rot papiera má v mnohých prípadoch veµkú dôle¾itos». Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom dokumente a vieme, èo znamená, ¾e tento dokument správne uchováme, mô¾eme získa» veµa. Pracuje predov¹etkým tie formy, v ktorých chceme inzerova» nakúpené tovary alebo ich previes», aby sme získali na¹e peniaze. V takom prípade predávajúci po¾iada o vystavenie potvrdenky o potvrdení inzerovanej transakcie. Aké dátumy musíme ma» v okamihu, kedy má príjmom pomôc» pri vytváraní s»a¾nosti? Ak kupujeme potravinárske výrobky, problémy súvisiace s nimi mô¾u by» hlásené a¾ do 3 dní. Dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto doklady, ktoré sú dokumentom nákupu obleèenia, obuvi, nábytku alebo vybavenia RTV. Tu zákon dáva 24 mesiacov, aby sme na¹li funkciu aj na podanie s»a¾nosti. Akonáhle nemáme potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude prijatá. Èím vy¹¹ia je hodnota propagovaného produktu, tým viac populárnej straty v kombinácii s nedostatkom dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Tak¾e si pamätajte na príjmy, ktoré nám predajca musí da» poèas nakupovania. Pripomeòme tie¾, ¾e takéto dokumenty pokrývajú uspokojivé opatrenie. Mô¾eme vytvori» obálky, v ktorých budeme organizova» potvrdenia v chronologickej organizácii, mô¾eme nakresli» ¹peciálny box na poslednom smere. Je dôle¾ité, aby bol dokument potvrdzujúci zmluvy, ktoré sme uzavreli, nosený, pokiaµ sa mô¾e sta» základom na podanie s»a¾nosti.