Pokladoa pokladnice

Ak ste vlastníkom akejkoµvek predajne alebo stravovacieho zariadenia, veµmi dobre viete, ¾e rýchlos» zákazníckeho servisu je jednou z najdôle¾itej¹ích výziev, s ktorými sa chcete stretnú». Pravdepodobne ste v¹ak nikdy netu¹ili, ¾e veµký dôraz na posledný atribút sa nezaoberá len rýchlos»ou prípravy objednávky, ale aj samotným zavedením poriadku do tela a jeho usadením vo fi¹kálnom vrecku.

Titan gel

Tak¾e ak je vá¹ dom vybavený ¹tandardnými alebo málo pokroèilými alebo zastaralými peniazmi, tento prvok výrazne predl¾uje èas zákazníckeho servisu, èo presne berie k jeho spokojnosti a jeho spätný odchod zo slu¾ieb, ktoré ste poskytli!Existuje e¹te viac vybavenia pre svadbu na trhu a cateringový priemysel mô¾e stá» viac a viac technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré sa priamo premietnu do hodnoty poskytovaných slu¾ieb! A len s takou misiou, ktorej cieµom je zlep¹i» kvalitu stravovacích slu¾ieb, pôsobíme. Ponúkame Vám jeden z najpokroèilej¹ích èa¹níkov a barmanských produktov - Gastro Pos Demo program.Jeho slu¾ba je nielen intuitívna, ale aj iluzívne pripomína tradiènú pokladnicu, tak¾e µudia nebudú ma» veµa »a¾kostí pri prispôsobovaní sa ïal¹ím rie¹eniam! Okrem toho, celý program vytvára v dotykovom re¾ime, poskytuje právo a èo je najdôle¾itej¹ie, veµmi veµký výber objednávok. Identifikácia èa¹níka tie¾ poskytuje znaèný technický pokrok a jednoduchos» obsluhy, preto¾e je to zadaním kódu ideálneho pre konkrétneho zamestnanca, alebo e¹te jednoduch¹ie, pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos je jednoznaèný "Musí ma»", ak chce slú¾i» pou¾ívateµovi na najmen¹ej úrovni sveta! Gastro Pos sa pou¾íva a re¹pektuje v mnohých skvelých jedálòach a príjemných baroch! Nenechajte sa preto prekvapi», o chvíµu dlh¹ie a myslíte si, ¾e vá¹ domov vystúpi na vy¹¹iu a vy¹¹iu úroveò!