Pokladniene pevne aktiva

Èoskoro mô¾e ukáza», ¾e èlovek dostane vysokú finanènú pokutu, ak nevedel, ¾e musí vies» evidenciu v pokladni.Teraz potreba in¹talova» daòové zariadenie novitus deon e & nbsp; ovplyvòuje tých daòových poplatníkov, ktorých obrat presiahne 20 000 PLN. Je to oveµa ni¾¹í obrat ne¾ v predchádzajúcich rokoch, Ministerstvo financií chce obmedzi» túto hodnotu vytvorením ïal¹ieho zoznamu obchodov, v ktorých by obchodníci mali in¹talova» pokladnicu pred prvým predajom. V súèasnosti musí ka¾dá kancelária a pracovisko ma» povinnú pokladòu. V prípade výpadku pokladnice, ak nemáme rezervnú daòovú pokladnicu, malo by sa z predaja úplne prepusti».

Ak daòovník nemá registraènú pokladnicu a bol nútený by» fi¹kálnym platiteµom, bude mu ulo¾ená pokuta a¾ do vý¹ky 240 denných sadzieb za to, ¾e nemá "knihu". Najhor¹ie je to, ¾e budete zbavení práva odpoèíta» alebo vráti» DPH vo vý¹ke 90% èistej kúpnej ceny a zbavi» sa 30% dane zaplatenej na vstupe v èase, keï nebudete ma» vrátenú sumu. Okrem toho, ak daòovník neuvedie tento predaj ako súèas» zmluvy o DPH, bude mu ulo¾ená pokuta a¾ do vý¹ky 720 denných sadzieb, odòatia slobody a¾ na 2 roky alebo oboch.Ak sa èinnos» daòovníka týka väè¹iny dopravných slu¾ieb, distribúcia kvapalného plynu, predaj webových stránok vozidlám je spojená s dodávkou televízneho alebo rozhlasového zariadenia a podobných èastí fotografického zariadenia - daòovník musí by» pokladòa. To je to isté, ak sa pou¾íva na dodávku materiálov z drahých kovov, dodanie poèítaèových údajov alebo tovaru na pou¾itie alebo na aukciu. Povinnos» nedáva» zmysel pre roèný príjem sa vz»ahuje aj na predaj tabakových výrobkov a alkoholických nápojov bez ohµadu na dôkaz PKWIU s konkrétnymi prvkami. V be¾nom roku bude odstránené odstránenie z dr¾by pokladnice pre podnikateµov, ktorí poskytujú slu¾by pre myslenie nepodnikateµov a pau¹álnych poµnohospodárov. Za predpokladu, ¾e dávka ka¾dého daòového poplatníka je zdokumentovaná faktúrou identifikujúcou príjemcu. A predaj vstupeniek a rezervácie sedadiel pre osobnú dopravu, kde podobná èinnos» bola pripravená po¹tou, bankou alebo in¹titúciou. Títo daòoví poplatníci, ktorí spåòajú tieto operácie v roku 2015, musia po prekroèení obmedzenia subjektívneho oslobodenia pou¾íva» daòové registraèné pokladnice.