Pokladni tna svete

Antidepresíva a psychotropné typy drog je silná, ktorá priamo prichádzajú do stavu ná¹ho mozgu. V zásade platí, ¾e vplyv lieèby psychotropných pova¾ované na¾ivo návrat k ideálnej emocionálnej úrovni, normalizácia zdravie pacienta a urobi», aby mohol by» opä» predlo¾ená k rastu v komunite. & Nbsp; Av¹ak, rovnako ako pravidelné lieky, psychotropy mô¾e by» nevhodne, ktorý bude robi» obrovskú zmenu k hor¹iemu v poµského mäsa a charakteru. A len jeden úspech v rôznych typov drog, a tam by mala by» èoskoro je preru¹ený, preèo, preto¾e to mô¾e vytvori» príli¹ silné vedµaj¹ie úèinky, je oveµa vy¹¹ia ako v prípade ukonèenia lieèby. Týmto spôsobom potom by malo by» zru¹enie & nbsp; psychotropné lieky? Ako mô¾eme pozna», ¾e nadi¹iel èas zastavi» tento druh lieèby? Po prvé, µudia, ktorí chránia chorých µudí aj sami seba a prijímanie psychotropné látky, by mali úzko sledova» a skúma» zmeny, ktoré vznikajú v ich tele dobre urèi», èi zmeny vyplývajúce z príslu¹nej lieky, alebo naopak. Vidíme Ak je príli¹ vysoký pokles ¾elanie udr¾a» alebo èinnos» ich záujmov, budeme pomalý a otupený, alebo naopak stávajú hyperaktívne, príde hojdaèky emocionálne a my melancholických & nbsp; µudia s depresiou sa stal nebezpeèný pre seba i ïal¹ie blázon, dos» dobre mo¾né, teraz je èas premý¹µa» o odòatí drog. Samozrejme, ¾e by ste nemali robi» to sami. V¹etky druhy tohto postupu by mali zabezpeèi» konzultácie s odborníkom. V niektorých prípadoch bude potrebné a rozhodnutie niektorých psychiatrov, zvlá¹» keï si nemyslíme, ¾e plne v kompetencii lekára skôr.

https://mass-ex.eu/sk/

Ak sa na druhej strane rozhodli preru¹i» psychotropné lieky, povedzme, ¾e nie je bezpeèné ¾i» okam¾ite. Vy¾aduje, aby sme nemohli prija» jeden veèer rozhodnutia o zru¹ení a automaticky presta» u¾íva» akékoµvek predpísané lieky. Takéto opatrenie mô¾e v skutoènosti vies» k predaju záva¾ného zhor¹enia ná¹ho zdravia spôsobeného náhlym nedostatkom urèitej chemickej látky v poµskom organizme, èo mô¾e vies» k priaznivej¹iemu relapsu ochorenia. Je dobrou praxou pomaly a postupne preru¹i» psychotropné lieky. Nemám v úmysle tu a nezabudnite, ¾e keï jeden deò, napríklad, vzal 200 mg antidepresíva, na druhý deò mô¾em dovoli» len 175 mg. Proces vysadenia drog sa má poèas obdobia èo najviac ¹íri». Ak sa teda vrátim k predchádzajúcemu príkladu, keï som v pondelok zobral viac ako 200, ale 175 mg lieku, musím sa 3 a¾ 4 tý¾dne venova» pozorovaniu ná¹ho systému, skontrolova», èi je táto podmienka zaujímavej¹ia alebo hor¹ia zo starého systému. Ak som si v¹imol, ¾e poèiatoèný proces výberu prebieha dobre, po mesiaci mô¾em pou¾i» iba 150 mg lieku. Posledná stratégia by mala vyzera» ako postup a¾ do ukonèenia lieèby psychotropnými liekmi. Èo veµa, ¹pecialisti, ktorí si myslia, ¾e odobratie psychotropík je dodatoèné, pripú¹»ajú, ¾e jeden odchod z drog nestaèí. Je potrebné myslie» na to, èo viedlo k depresívnemu stavu alebo inému typu ochorenia. Ak pochopíme, ¾e napríklad va¹e problémy sa zaèali, keï sa vzhµad vá¹ho bytu výrazne zhor¹il, alebo keï zaènete pracova», bude to s najväè¹ou pravdepodobnos»ou uvedené nad zmenou vá¹ho bydliska. Niekedy by sa ukázalo, ¾e psychotropné pôsobenie v tíme by mohlo by» márne, ak na samom zaèiatku uva¾ovali o naplnení na¹ich ¾ivotných potrieb obvyklým spôsobom, ktorý bol odstránený alebo obmedzený z úèinných dôvodov.