Poeitaeovy softver a naklady

Dôle¾itou výhodou spoloènosti Comarch sú vysoké znalosti odvetví, ktoré sa odporúèajú spotrebiteµom vo forme integrovaných informaèných systémov. Spoloènos» Comarch sa od samého zaèiatku zameriava na poskytovanie najvhodnej¹ej formy aplikácií a profesionálnych slu¾ieb, aby mohli by» optimálne zapojené do neustálej práce dodávateµov. Tu sú niektoré odvetvia, pre ktoré bol vytvorený komarch softvér.

bankovníctvoVlastný softvér spoloènosti Comarch sa pou¾íva aj v oblasti retailového aj podnikového bankovníctva a mô¾e ho vyu¾i» aj dru¾stevné banky. Ponúkané rie¹enia mô¾u by» u¾itoèné pre zaèínajúce banky, ako aj pre iné in¹titúcie, ktorých èinnos» súvisí s finanèným trhom. V¹etky sú charakterizované flexibilitou, modernos»ou a najdôle¾itej¹ie - vynikajúcou situáciou a zdravým výkonom.

E-commerceTrh elektronického obchodovania sa uèí veµmi rýchlo, z roka na rok mô¾eme urèi» aspoò dvojmiestny nárast. Zriadenie v architektúre je nevyhnutným faktorom pre podniky, ktoré sa chcú rozvíja». Presun alebo roz¹írenie va¹ej firmy na trh elektronického obchodu prenesie va¹e podnikanie na úplne inú veµkos» a pripraví veµké príle¾itosti aj v oblasti nákupu nových zákazníkov a posilní súèasné informácie s partnermi.

logistikaV oblasti logistiky je základnou podmienkou pre fungovanie spoloènosti hotové riadenie vz»ahov. Efektívnej¹í tok znalostí a obchodných procesov je prijateµný prostredníctvom inovatívnych metód IT. Najprestí¾nej¹ími metódami v oblasti logistických informácií spoloènosti Comarch sú: elektronický prenos dokumentov, správa dokumentov, plánovanie dodávok a vykonávanie analýz a správ.

Výrobná spoloènos»Hlavné oblasti, ktoré podporujú poèítaèové organizácie vo výrobných kanceláriách, bez ohµadu na to, èi vykonávajú diskrétnu, individuálnu alebo procesnú výrobu alebo sériovú výrobu, len na sklade alebo na základe objednávky, sú výrobné a logistické procesy.