Po iarov v tatnych lesoch

Moderné in¹talácie ATEXOpeµovanie vzduchom s prachom (najmä dreva, prá¹kovými farbami alebo jemným uhlím mô¾e by» obzvlá¹» nebezpeèné vo výsledkoch, hlavne kvôli veµmi nebezpeènej pravdepodobnosti výbuchu. Podµa výskumu je skutoène veµmi intenzívna poznámka o malých peµových zrnách, ktoré sú najbe¾nej¹ími príèinami explózie. Zdrojom zapálenia peµu mô¾e by» nielen otvorený oheò, ale aj malá elektrická iskra, mechanické iskrenie alebo elektrostatické prúdy. Na ochranu pred výbuchom pou¾ívajte moderné in¹talácie ATEX. Na svadbe na vlastnom trhu sa zvy¹uje poèet profesionálnych firiem, ktoré spåòajú ¹pièkové in¹talácie za veµmi obµúbenú cenu, a to preto, ¾e by nemali existova» ¾iadne vá¾nej¹ie problémy s hµadaním správnych profesionálov.

Bezpeèné vetranie a systémy na odstraòovanie prachuK vetranie a systémy zberu prachu boli veµmi pozitívne, musí by» pou¾itý SSAW, miestne odsávanie (veµa v ko¾i samonosné zbraní a kukly umiestnený èo najbli¾¹ie problematika zneèistenia. Treba ma» na pamäti tie¾, a to, aby sa zabezpeèilo presné odstránenie prípadných zhlukov prachu, tak¾e mô¾ete zabráni» prenosu prachu a jeho opätovné usadzovaniu. Dôle¾itou otázkou plne a systematicky vypú¹»anie prachu. Vo forme, kedy prach dostane na podlahe haly, je vhodné pou¾i» ¹peciálne priemyselné vysávaèe. Profesionálna in¹talácia vy¾adujú ATEX existujú e¹te musí by» riadne uzemnený a èo je najdôle¾itej¹ie, nemô¾e robi» statickú elektrinu, ktorá mô¾e zasiahnu» prostredníctvom vytvorenia iskry. Extrakèné kanály nutne chcú by» pripravené z nerezovej ocele, majúci hrúbku steny 2 a¾ 3 mm.

Profesionálne ventilátory a filtreV moderných systémoch na odvzdu¹òovanie a odstraòovanie prachu, ktoré sú na zaèiatku vystavené riziku, je vhodné pou¾i» ventilátory a filtre s primeranou ochranou proti výbuchu s dobrými informáciami o ATEX. Nevýbu¹né filtre by mali by» ¹peciálne výbu¹né panely. V súvislosti s ich potrebami mô¾u ¾i» na jednom alebo viacnásobnom pou¾ití. Pod vplyvom jemného výbuchu v systéme ATEX membrána rýchlo praskne a uvoµòuje v¹etky výbu¹né plyny priamo do atmosféry, vïaka èomu nebudú filtre po¹kodené. Zariadenia ohrozené výbuchom by mali by» vybavené profesionálnym iskrovým hasiacim systémom av dne¹ných hasiacich systémoch v samotnom zariadení. Takisto na v¹etkých vetracích kanáloch, ktoré sú vedené k filtru, je potrebné uvies» spätné klapky, ktoré dobre zabraòujú ¹íreniu plameòa vo vnútri samotných zariadení v dôsledku výbuchu nebezpeèného prachu vo filtroch.

Potláèanie výbuchuNové systémy na potlaèenie výbuchu sú v súèasnosti najsilnej¹ie a pravidelne pou¾ívané metódy na ochranu rôznych zariadení pred úèinkami výbuchu. Systémy na potlaèenie výbuchu zvyèajne vychádzajú z konkrétneho cylindra HRD, infraèervených snímaèov a tlaku, ako aj z profesionálneho riadiaceho centra. Hlavnou úlohou systému je samozrejme okam¾ité rozpoznanie výbuchu v jeho základnej fáze. Potom sa vstrekuje ¹peciálne tlmiace èinidlo, ktorého predpokladom je obmedzi» nebezpeèný výbuch. Moderné zariadenia ATEX predstavujú neuveriteµne krátky èas reakcie. Od detekcie hrozby výbuchu mô¾e prejs» iba tisícinu sekundy, aby sa úplne potlaèilo.