Perfektny fi kalny pokladoa

Lekárne sú projekty, ktoré pracujú s daòovým úradom presne ako akákoµvek iná obchodná spoloènos». V klubu súèasnosti by ka¾dá lekáreò mala by» fi¹kálna pokladòa. Dnes sú v¹ak registraèné pokladne dlhodobo zastarané. Veµké obchody a obchody patriace do stavieb zvyèajne pou¾ívajú elektronické zariadenia na zaznamenávanie predaja.

Z technického a u¾itoèného hµadiska je súèasné rie¹enie výhodnej¹ie. V¹etky informácie sa preèítajú do poèítaèa, predaj sa spracováva pomocou ¹peciálneho poèítaèového programu a úètenky sa vytlaèia pomocou tlaèiarne pripojenej k poèítaèu.

Fi¹kálne tlaèiarne POSNET ís» podobnou cestou k pokladni. Tlaèí úètenky po získaní súhlasu od poèítaèového systému. Tlaèiareò je naprogramovaný v uvedenom procese, kedy by bola pokladnica - tlaè papierových potvrdeniek s podobnými charakteristikami, na ¹peciálny papier, a súbor, ktorý musí by» namontovaný na návrhu zákona, presne preèo, ako, a potom, ak je potvrdenie vydané tlaèiaròou vnútri pokladnice.

Lekárne sú moderné podniky, ktoré sa s èasom pohybujú. V be¾ných lekáròach je dnes »a¾ké nájs» be¾né pokladne a lieky, na ktorých sú pripevnené etikety s cenami, ktoré boli kedykoµvek povinné dr¾a» sa ¹títku na akomkoµvek výrobku. Dnes nie je potrebné èíta» hodnotu z takejto znaèky a pou¾i» ju na fi¹kálnu pokladòu - je tie¾ nepríjemné generova» chyby. Preto sa pou¾íva pohodlnej¹ia metóda, ktorou je skenovanie èiarového kódu z plodov predtým vlo¾ených do poèítaèového systému. Vïaka tomuto skenovaniu mô¾eme pripoji» fiskálnu tlaèiareò k poèítaèu, ktorý bude vydáva» povinné potvrdenia v nezmenenej situácii u¾ mnoho rokov a súèasne bude zaznamenávanie predaja v omnoho dostupnej¹om, nov¹om a menej náchylnom poradí. Fiskálne tlaèiarne sa dnes nachádzajú v obchodoch, ktoré ponúkajú vybavenie predajní, navy¹e v profesionálnych obchodoch s registraènými pokladòami. Uva¾ujme o kúpe fiskálnej tlaèiarne, oznámte to daòovému úradu prostredníctvom oficiálnej tlaèe, ktorá je identická s registráciou v pokladni.