Opis elektronoveho mikroskopu

V súèasnosti je hutníctvo oblas»ou, ktorá sa zaoberá nielen procesmi formovania plastov a zlievaròami, ale aj ¹túdiom ¹truktúr v triedach makier. V modernom smere sa výskum zvyèajne vykonáva na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je nieèo, èo sa objavilo pred niekoµkými storoèiami. V metalurgii boli pou¾ité len iné typy mikroskopov. V súèasných fázach sú potrebné poèas knihy s in¾inierskymi materiálmi. V súèasnosti sú v tejto oblasti najbe¾nej¹ie metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného získavajú pri hµadaní kovových defektov alebo ich prielomov. Existuje rovnaký spôsob zobrazovania, ktorý sa uskutoèòuje na nepriehµadných vzorkách. Pre metalografické mikroskopy mô¾eme okrem iného zahrnú» elektrónové mikroskopy, ktoré umo¾òujú analýzu ¹truktúry na úrovni atómu a svetelného mikroskopu s men¹ím zväè¹ením. Obzvlá¹» dôle¾ité sú pozorovania s pou¾itím týchto nástrojov, preto¾e vïaka tomu sme schopní nájs» rôzne typy mikrotrhlín v téme alebo na ich zaèiatku. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» fázový príspevok, ako aj presné urèenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme tie¾ odhadnú» poèet a spôsob inklúzií, ako aj mnoho rôznych dôle¾itých faktorov z oblasti metalurgie. Napríklad, èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu idú k skutoènému pozorovaniu ¹truktúry materiálu, tak¾e v dlhodobom horizonte sa mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iaducim zlyhaniam.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme µahko nájs» chyby materiálu. To je v¾dy stojí za to, ¾e slu¾ba tohto typu nábytku je zlo¾itá. Posledné skú¹obné podmienky by mali spåòa» iba kvalifikované osoby.