Odstranenie prachu eo to je

Pred in¹taláciou celého systému na zachytávanie prachu daného miesta sa musí nain¹talova» dobrá metóda zberu prachu. Správny systém, teda systém ¹peciálne navrhnutý, individuálne prispôsobený potrebám bytu so ¹pecifickým opelením.

Black Mask

Projektovanie systému odsávania prachu je slu¾ba, ktorá by mala by» objednaná príslu¹nou in¾inierskou spoloènos»ou. Pred tým, ako sa úrad a jeho µudia zaujímajú o návrh systému, musia najprv prejs» závodom a pripravi» podrobný výskum a postupy. V momente výberu vhodných vetracích strojov je na zaèiatku potrebné oboznámi» sa so ¹pecifickos»ou výroby závodu a vykona» prvé kon¹trukèné práce na základe pozorovaní a praxe. V¹etko by malo by» jednoduché a µahké navrhnú» systém zberu prachu, ktorý je naprogramovaný v konkrétnej in¹titúcii. Poèas týchto predbe¾ných analýz je najdôle¾itej¹ie urèi» rýchlos» prúdenia vzduchu v kontaminovanom byte, je dôle¾ité prideli» mno¾stvo vzduchových výmen v byte v súlade s dôvodmi sanepidu a odhadnú» rýchlos» vzduchu v potrubiach, aby sa predi¹lo ich kontaminácii. Ak veµa a správne odhadnú» a urèí v¹etky potrebné údaje, bude systém zberu prachu navrhnutý dobre, bude v vyhliadkach na jeho prácu, a kurzy pre jeho slu¾by nebude príli¹ veµký. Dobrá odsávacia sústava tie¾ vháòa do èistej leteckej haly, ako aj regeneruje vzduch u¾itoèný v zime. Výberom správneho zariadenia a vhodných zberaèov prachu sa mô¾e vzduch nielen èisti», ale aj úplne obnovi» otvorený alebo èerstvý vzduch. Správne navrhnutý systém zberu prachu, schválený riadiacimi pracovníkmi továrne, staèí na to, aby sa dal a uskladnil a vyèistil, aby sa zabránilo jeho naplneniu a profesionálnemu po¹kodeniu. Vïaka takémuto zariadeniu budú v¹etky ru¹ivé a ventilaèné riady fungova» efektívne, ale naplnia na¹u hodnotu a hostia sa budú hra» v dobre èistených miestnostiach.