Odbornej pripravy v opole

Nápoje z èastej¹ích povolaní sú ovplyvnené prísahou, ¾e Krakov si kúpi na výrobu ¹túdií, vïaka ktorým mô¾e zosta».Súdnym prekladateµom je osoba, ktorá zamestnáva najmä úradné preklady, ako aj preklady a spisy týkajúce sa overovania prepisov cudzích jazykov. Myslím, ¾e chodí ako pri pomyslení na súkromné osoby, tak aj na potreby ¹tátnych orgánov: súdy, polícia, prokurátori atï.

Samotná mo¾nos», ¾e by malo ís» a¾ k získaniu titulu súdnym prekladateµom nie je niè príjemné. Základnou po¾iadavkou je vykonáva» kritéria je poµský ¹tátne obèianstvo alebo obèianstvo zo strán èlenských ¹tátov Európskej únie, predlo¾i» dôkazy o èistý trestný register, a dokonca aj znalosti poµského jazyka. Sam Polish skú¹ka prijatá pred skú¹obnej komisie pod zá¹titou ministra spravodlivosti, vyjadril sa teda dva skupine. Písomný preklad a preklad. Dôle¾ité informácie medzi nimi aj schopnos» kontrolova» preklad z poµ¹tiny do cudzieho jazyka a naopak. Kým ústnej skú¹ky kandidáti musia èeli» po sebe idúce preklad a preklad dohµadu. Jediným pozitívnym kreditnej obe strany skú¹ku umo¾ní vytvorenie profesie a je súèas»ou z kandidátov na zozname súdnych prekladateµov po predlo¾ení ministrovi spravodlivosti príslu¹ných sµubov traktuj±cego zodpovednos» za dosiahnutie úlohy vykonávané profesie, ako aj po¾adované v dôkladnosti, nestrannosti a bezúhonnosti, ako majú povinnos» udr¾iava» ¹tátne tajomstvo.

Súdnym prekladateµom by mali by» v¹etky dokumenty, ktoré boli vytvorené na pou¾itie v oficiálnych smeroch v aktuálnych dokumentoch narodenia, man¾elstva, úmrtia, ¹kolských osvedèení, notárskych listín, súdnych príkazov, plnomocenstva, finanèných správ, osvedèení, diplomov, zmlúv.