Obtokovy prach

Spoloènos», v ktorej sú prá¹ky, kvapaliny, plyny alebo horµavé tieto páry, a nie je tam ¾iadna urèenej zóny, ktoré by mohli by» s nebezpeèenstvom výbuchu, okam¾ite vypracova» komplexný dokument nazvaný posúdenie rizika výbuchu.Povinnos»ou zamestnávateµa je smerova» výbu¹né zóny.

Tie¾ v pamäti odstavca § 37. 1. Nariadenie ministra mentálneho a správneho úradu zo 7. júna 2010 o situácii po¾iarnej ochrany budov, iných stavebných objektov a plôch (Ú. 10.109.719, tie¾ v budovách a viac v blízkosti oblastí, kde sa vyrábajú, uskladòujú, uskladòujú alebo sa vytvárajú výbu¹né zmesi, uskutoèòuje sa hodnotenie rizika výbuchu.Pri súèasnom hodnotení je absolútne nevyhnutné uvies» izby, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. V apartmánoch a vo vonkaj¹ích priestoroch musia by» oznaèené vhodné výbu¹né zóny. Grafická dokumentácia by mala by» pripravená obsahujúca klasifikáciu a faktory, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch.

Hodnotenie rizika výbuchu by malo by» navrhnuté v súlade s platnými európskymi normami, medzi ktorými by sa mali spomenú» okrem iného:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né atmosféry. Predchádzanie rýchlej a výbu¹nej kontrole.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikácia priestoru - Výbu¹né prostredie s plynom.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféra obsahujúca horµavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynovodné siete. Hodnotenie a dávanie výbu¹ných zón.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektovanie, výber a montá¾ elektrických in¹talácií"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkajúce sa klasifikácie alkoholu a výparov - Metódy otázok a tabuµkových údajov"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾iadavky na dôveru a pridanie sekundárnych batérií.,