Obluky modna prehliadka

Táto sobota sa uskutoènila show najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµké mno¾stvo divákov, ktorí uprednostnili skontrolova», èo budú dizajnéri pripravení na nadchádzajúcu sezónu. Medzi divákmi sa stretneme s niekoµkými celebritami, novinármi a politikmi.Výstava bola vylep¹ená v najprísnej¹om komponente a suma bola vykonaná bez akýchkoµvek preká¾ok. Na povrchu mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné letné ruène vyrobené obleèenie. Ich práca bola vytvorená výhradne z domácich a príjemných textílií nízkych farebných farieb, vrátane bavlny, bielizne a hodvábu. Na¹i novinári boli najviac fascinovaní vzdu¹nými farebnými maxi sukòami v mno¾stve zobrazenom na háèkovaní. Medzi nimi pôsobil aj krajka, romantické ¹aty a blúzky s ozdobami a vy¹ívané bikiny. Pre teplé obleèenie navrhli návrhári pre dámy okrem iného aj klobúky s veµkými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a farebnými kvetmi.Po skonèení výstavy sa aukcia krásnej svadby stala príle¾itos»ou. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá by chcela zosta» anonymná. Okrem toho boli tie¾ vydra¾ené niektoré obleèenie z najdôle¾itej¹ej zbierky. Príjmy z aktuálnej aukcie sa zaznamenajú v blízkom dome. Treba zdôrazni», ¾e názov netrpezlivo podporuje rôzne charitatívne a silné akcie. Jeho majitelia mnohokrát stratili práce na aukcii, a potom bola predmetom aukcie dokonca aj náv¹teva jednej z tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia zbierka sa dostane do obchodov v máji. Okrem toho oznámil, ¾e spoloènos» plánuje otvori» internetový obchod, v ktorom by boli populárne iné zbierky ako v pevných èasopisoch.Miestna odevná spoloènos» je jednou z najväè¹ích výrobcov odevov na zadnej strane. Na celom svete sú niektoré továrne. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, v prvom rade mnohí z najkraj¹ích krajèírov, ¹µachtiteµov a architektov. Èo ka¾dú fázu znaèky robia zbierky v súlade s dôle¾itými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú naozaj populárne, ¾e e¹te pred zaèiatkom obchodu sú pripravené vo vysokých frontoch od jedného rána. Tieto zbierky prechádzajú týmto dòom.Plody týchto spoloèností u¾ mnoho rokov majú veµký význam medzi pou¾ívateµmi v sektore aj v zahranièí. Keï o òom pí¹e, nepredáva, nehovoriac o mnohých odmenách, ktoré získala, a ktoré z nich znamenajú, ¾e výsledky sú najvy¹¹ej kvality.

Zobrazte si svoj obchod: Jednorazová cena obleèenia