Nebezpeeenstvo po iaru

Úlohou elektrostatického uzemnenia je minimalizova» riziko výbuchu horµavých látok na základe výsledku elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa prispôsobuje na oddelení prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré má inú formu. Najµah¹í a niekoµko komplikovaných modelov pozostáva z uzemòovacej svorky a drôtu. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé zariadenia sú vybavené tak, aby chránili podmienky uzemnenia, vïaka èomu je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï je uzemnenie správne spojené.

Elektrostatické uzemnenie sú obvykle uvedené v procese nakladanie alebo vykladanie ¾eleznièných cisterien, cestné, nádr¾í, sudov, tak. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V produkte plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s iným obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby je dodatoèné mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické nabíjanie sa vytvára kontaktovaním alebo úètovaním jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. V dôsledku blízkeho a náhleho vz»ahu k uzemòovaciemu alebo nenabitému objektu mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude viditeµný v iskre.Nedostatoèná starostlivos» o iskrové výboje mô¾e zahàòa» zapálenie zmesi alkoholov a vzduchu, èo znamená výbuch alebo veµkú explóziu. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.