Modul akuntansi program

Program Optima je sie» viacerých pridru¾ených modulov, ktoré sa vykonávajú na základe tejto jednej databázy. V závislosti od prostriedkov konkrétnej spoloènosti je mo¾né slobodne kombinova» moduly. Program zarába peniaze v sie»ovom prostredí Microsoft Windows (mo¾ná jedna práca pre jedného pou¾ívateµa v on-line triedach (Microsoft Internet Explorer 7.0 alebo vy¹¹ích.

Program Optima funguje iba na základe Microsoft SQL Server 2005, 2008 alebo 2008 R2 (verzia 2000 nie je podporovaná. Poèas in¹talácie sa musíte oboznámi» s rôznymi po¾iadavkami na konfiguráciu internetového zariadenia a obsah samostatnej licencie. Systém µudských zdrojov je urèený pre mladé a stredné podniky. Pracuje perfektne s inými modulmi, ako je fakturácia, správa a obchod so skladom. Staèí len urobi» nasledovné:- registrácia zamestnancov,- zúètovanie platieb, pri zohµadnení absencií, nadèasov,- kontrola neprítomnosti zamestnanca, dní dovolenky,vytváranie kozmetiky pre uverejòovanie pracovných listov,- vyrovnanie zmlúv,- úètovanie neprítomnosti súvisiacej s rodièovskou, rodièovskou dovolenkou, materskou dovolenkou, dodatoènou dovolenkou z rodného úradu die»a»a,- rozdelenie platby odmeny na hotovos» a prevody so ¹pecifikáciou príslu¹ného bankového úètu,- vyrovnanie zmlúv uzatvorených s cudzincami,- výpoèet a tlaè daòových priznaní,- generovanie HR dokumentov ako pracovných zmlúv, dodatkov k zmluvám,- príprava informácií pre PFRON a pomocné výtlaèky pre DEK-II a DEK-I-0,- archivácia formulárov µudských zdrojov,- vyrovnanie odmien zamestnancov vyslaných do zahranièia.Modul µudských zdrojov na druhej strane je mzda dodatoènou prácou ako slu¾ba úverových a úverových zdrojov. Je mo¾né ho kombinova» s plánom Comarch ERP XL s plánom Comarch ERP Altum s mobilnými aplikáciami: Comarch ERP e-Pracownik a Comarch ERP Mobile Fleet. Správny vstup údajov do systému Optima umo¾òuje efektívnu organizáciu personálneho oddelenia a sekretariátu. Modul pracuje s metódou Payer, èo vedie k vyrovnaniu so Sociálnou pois»ovòou.