Mlyneek na maso

Wilk je zariadenie urèené na brúsenie v¹etkých výrobkov, ako sú mäso, slanina alebo chlieb pre hamburgery, karbonátky a klobásy. Jeho tvar sa podobá tradiènej mlynèek na mäso, ktorý má ka¾dá ¾ena v domácnosti v priamej kuchyni. Stroj na vlk má pohyblivé pracovné èasti, preto by osoba, ktorá s ním manipuluje, mala by» pre túto hrozbu ¹peciálnou hrozbou. Dodr¾iavajte zdravotné a bezpeènostné predpisy tak, aby pou¾ívanie tohto pokrmu neskonèilo pri nehode.

Aby ste mohli obsluhova» tento stroj v závodoch, musíte ma» v prvom rade 18 rokov a dokonèi» aspoò odbornú ¹kolu v urèitom odvetví alebo nové práva na výkon povolania. Mali by ste ma» aj dobré zdravie a túto sanitárnu knihu. Aby ste mohli prevádzkova» zariadenie, musíte ma» na sebe vhodný ochranný odev, ale je potrebné si ho zapamäta», ak nie je vybavený veµkými prvkami, ako sú napríklad rukávy s nízkymi koncami, kravaty. Tie¾ sa nezúèastòujú ¹perky, pokrývky hlavy, ¾eny by si nemali pamäta» na vstup do knihy so vzdialenými, lakovanými nechtami.Aby bolo mo¾né náklady zo stroja najskôr pripravi» pomocné zariadenie na skladovanie materiálov, potom si pozorne preèítajte implementaènú dokumentáciu a informácie o prevádzke zariadenia. Potom by mala ¾ena naplánova» poradie dátových prác a za¾i» technický stav zariadenia a osvetlenie polohy, najmä stav elektrickej in¹talácie.Dnes sú vlci nepostrádateµní vo v¹etkých re¹tauráciách, supermarketoch a domoch pre masovú vý¾ivu. Skvelý výber produktov a priaznivé ceny nás nútia cíti», èo si vybra». Polonized názov je gastronomický rezaè.Nezabudnite sa stara» o èistotu vlka. Hovorím o neustálom èistení zariadenia (v¾dy po ukonèení práce, ako aj o jeho údr¾be. To ho premieta predov¹etkým do bezpeènosti práce. No¾e by mali by» podrobené systematickej kontrole, ktorá by sa mala v prípade potreby ostri» a nahradi». To v¹etko bude u¾itoèné pre efektívnej¹iu a starostlivej¹iu prácu.