Microsoft office poeitaeove programy

V súèasnosti je takmer ka¾dý na svete smartphone. Ich nízka hodnota a pokojná dostupnos» z nich robili neoddeliteµného spoloèníka µudí. Najmä, ¾e ich pou¾iteµnos» a malá veµkos» znamená, ¾e tento typ mobilného telefónu je hodnotený a ako alternatíva k notebookom a tabletom, najmä ak sme na cestách, a sila a hmotnos» ná¹ho tovaru nám nedovoµujú zabali» ïal¹ie náklady. Niet divu, ¾e zákazníci s vá¹òou personalizujú svoje smartfóny s najnov¹ím systémom, jedným kliknutím prejdú na ¹peciálnu aplikáciu alebo sa µahko spoèítajú so svojimi priateµmi a fotografiami, zá¾itkami, zobrazeniami ...

Aj pre cyklistov nie je ¾iadny nedostatok zaujímavých doplnkov k smartfónom, ktoré nielen¾e uµahèia pou¾ívanie bicyklov a umo¾nia vám rýchlo sa odlí¹i» od zá¾itkov z jazdy na sociálnych platformách. Bicyklové aplikácie, ktoré sme na¹li, vám tie¾ umo¾nia rýchlo nájs» najpohodlnej¹iu cyklistickú trasu pre nás a pomôc» vám pri strate trasy.

Endomondo Sports Tracker - Endomondo je obµúbený u ¹portovcov u¾ dlhý èas. Jeho vlastnos» je zalo¾ená na poslednom, ¾e v reálnom èase meria vzdialenos», ktorú sme pre¹li, èas tréningu a poèet spálených kalórií. Aplikácia je prístupná bezplatne prostredníctvom obchodu Google. Voliteµne si mô¾ete zakúpi» verziu PRO, ktorá nám umo¾ní vyvinú» doplnok pre niekoµko ïal¹ích pracovných miest.Google Maps - aplikácia po mnohých modifikáciách od výrobcu mô¾e by» pou¾itá ako plnohodnotná navigácia, stále je mo¾né ju pou¾íva» v re¾ime offline a priateµské rozhranie vám umo¾òuje nastavi» typ trasy, ktorá je k dispozícii v závislosti od spôsobu dopravy (schopnos» pohybu po systéme chôdze. , riadenie vozidla a jazda na bicykli. Tento dodatok zabezpeèí nielen to, ¾e s mo¾nos»ou nájs» ulicu do vá¹ho domova, ale tie¾ nám uká¾e, kde sú najbli¾¹ie kaviarne a bary.Oprava bicykla - navy¹e veµmi u¾itoèná v úspechu, keï sa obávame, ¾e nebudeme schopní opravi» vozidlo v prípade mo¾ného po¹kodenia poèas jazdy. Je to posledná aplikácia, ktorá je nevyhnutná, preto¾e nemáme dôkladné technické znalosti a chceme ís» na dlh¹iu cestu. Jedinou nevýhodou aplikácie je jej jazyk: dámy, ktoré nehovoria po anglicky, mô¾u by» problémom.

Vy¹¹ie uvedené aplikácie pre cyklistov sú len kvapkou do mora dodatkov, ktoré sa uskutoèòujú vo vy¹¹om alebo ni¾¹om stave s tým, èo sa týka cyklistov. Tie¾, ak ich úplný majetok je zbytoèný, myslíme si, ¾e in¹talácia troch vysoko vymenovaných je veµmi jednoduchá.