Materskej dovolenky

V¹etci nakupujú. Spotrebiteµský ¾ivotný ¹týl a informácie, ktoré vám hovoria, ¾e potrebujeme veµa a dobré. Pracujeme so ¾enami, pre ktoré je rozhodujúcim faktorom spoloèenského ¹tatútu ich majetok. Je µahké strati» sa tu a stretnú» sa v workoholizme.

Táto choroba postihuje najmä ¾eny, a to je predov¹etkým o emóciách, ktoré vedú k nakupovaniu a príèiny, ktoré robia nákupy liek na niektoré bolesti. Stáva sa, ¾e v umení je nízky deò, spôsob, ako ¾i» voµný èas alebo pocit vytvárania zbierok, ako sú topánky alebo ta¹ky. Odporúèa sa aj µuïom, ktorí hµadajú len oslavy a predaj, µudí, ktorí v¹ak zasiahnu novinky, a najmenej invazívnu verziu: µudia, ktorí radi sledujú predajòu (tzv. Window shopping.

Ak pozorujeme vedµa seba príznaky, ktoré sa zavia¾u k l¾iam o tom, èo bolo kúpené navy¹e k sume, po¾ièiavajú si e¹te viac peòazí na nákupy, utrácajú peniaze za viac tovaru namiesto platenia úètov, majú tajné úèty, kupujú problémy a dr¾ia ich bez predchádzajúceho rozbalenia - stojí za zvá¾enie náv¹tevu u lekára, ktorý nám pomô¾e stanovi» diagnózu a uká¾e vám mo¾nú budúcu cestu lieèby.

Akcia z kupoholizmu v Krakove je primárne práca na sebe, a to isté bude vyhýbanie sa reklame a predaju, nenosi» so sebou zmluvy o spotrebiteµskom úvere, tak¾e chcete èas, ak nemáte èas na nákup a náv¹tevu mesta obchodu. Jednoduchým opatrením je urobi» nákupný zoznam a získa» len to, èo hµadáte.

©pecialista, okrem rozhovoru s narkomanom, bude ochotnej¹í vypoèu» si milovaných, potvrdi» snímky a urobi» urèitú diagnózu. S radou o vzdialenej závislosti sa metóda lieèby bude lí¹i».Zdroj: gabinetyszansa.pl