Magneticky filter na kabli

Na trhu existuje mnoho dátových filtrov pre kvapalinovú filtráciu. Rozdiel medzi nimi sa primárne poèíta s pou¾itím stupòa èistenia. Mô¾ete okrem iného vymeni» ¹trbinové filtre, vrecové filtre alebo magnetické filtre.V prvom rade si zaslú¾ia cestu vïaka domácemu systému prevádzky, ktorý je vysoko úèinný pri èistení.

Magnetické filtre sú údaje pre proces èistenia rôznych typov materiálov, kvapalných produktov, polotekutých produktov zo v¹etkých ¾elezných neèistôt. Vhodné magnetické médium poskytuje mo¾nos» vytvori» také zariadenie, ktoré bude ma» dostatoènú prí»a¾livú silu a teda rovnakú úèinnos».Pou¾itie magnetických filtrov je obmedzené na veµký poèet priemyselných odvetví. Úèelom magnetických filtrov je od »a¾kého priemyslu a¾ po potravinársky priemysel.Základným úèelom magnetických filtrov je poskytova» èerpadlá, dávkovacie stroje a odstredivky proti ¹kodlivým kovovým kusom, ktoré zachytili správny výrobok vo výrobnej èasti.Magnetické filtre vydr¾ia na chvíµu v závislosti od svojej funkcie. Medzi inými mo¾no spomenú»: neodymové filtre pre potravinársky priemysel, úlohu v ¹irokej horúèke a feritové filtre pre úlohu pri oveµa hodnotnej¹ej teplote.Magnetický filter úèinne oddeµuje najjemnej¹ie neèistoty (triesky, piliny, ¾elezný prach. Mô¾e pracova» vo vysokotlakových in¹taláciách. Je definovaná jednoduchos» údr¾by a rýchlos» èistenia. Pripravuje sa z ocele odolnej voèi kyselinám. Pri konverzáciách doká¾e robi» veµmi vysokú viskozitu.Magnetické filtre úèinne zvy¹ujú efektívnos» výrobných zariadení a navy¹e sú v byte veµmi jednoduché. Cena magnetického filtra je skutoène veµká, ale µahko sa vracia. Stojí za zmienku, ¾e pou¾itie magnetického filtra je ekologické.