Kuchyosky robot kasia

Svet je plný bohatých µudí s inými charakteristikami, zruènos»ami alebo osobnos»ami a vïaka tomu sa vïaka tomu v¹etko prekrýva a zdá sa, ¾e mô¾eme existova» v poslednom stra¹ne komplikovanom stroji, ktorý je byt.

Predstavte si situáciu, preto¾e sú plné inteligentné a analytické ako Einstein. Hoci vyrobený by bolo veµmi zaujímavé diskusie, zákon vesmíru by bolo oveµa rozgryzione rýchlo, ale to v¹etko mô¾e rýchlo zomreli z nedostatku. Bohu¾iaµ, boli by to pekári, mliekari alebo obchodníci.

Takáto rozmanitos» v¹etkých je nevyhnutná a umo¾òuje ka¾dému nájs» si domov na tejto planéte. Áno, nie v¹etci sú pravdepodobne svetovo uznávaní ¹portovci, tak¾e nie ka¾dý mô¾e by» podnikateµom, ktorý otvorí poµskú poves» a neublí¾i to. Niektorí majú tú¾bu hra» hazard, niektorí majú slabos» pre obchod a nemali by zdieµa» zamestnancov na naliehavej¹ie a slab¹ie, len kvôli stresu, ktorý dávajú.

V¹etko sa prekrýva a ¾iadna in¹titúcia neexistovala v bytoch, ak nie v jej okolí, zdanlivo triviálne èinnosti. Pozrime sa napríklad na riaditeµa spoloènosti. Nemal by ráno po pite a kávu raòajky, keby niekto predtým nezbielal kávové zrná, nevyrábal kuriatku, nespracoval výrobky, nedoruèil ich do obchodov a nepredal ich. V období efektívne fungujúcich podnikov neexistovalo, ak by èlovek uµahèil svoje kroky tým, ¾e vymyslel program na riadenie spoloènosti alebo organizmu na riadenie µudského kapitálu. Po dni veµkých výziev by nedokázal odpoèíva», keby tesár nevyrobil drevo na stavbu pohodlnej postele.

Toto je obzvlá¹» typický príklad, ale prezentuje to tak, ako v¹etci sme spojení s ostatnými a veµmi zanedbávajú znehodnotenie iných ¾ien kvôli svojmu spoloèenskému postaveniu. A mali by ste ma» to, ¾e bohatstvo sa rozvíja a v¹etko sa mô¾e zmeni» v okamihu. Preto by sme mali ma» v¹etci silný vplyv na seba.