Krajae ms 75002

Profesionálny krájaè chleba 612p je výsledkom dlhoroèného trhu Ma-Ga. Spoloènos» má dobre zavedenú situáciu a dlhoroèné skúsenosti, ktoré by s integritou nemali by» pri výbere výrobkov zanedbateµné. Model 612p je profesionálny tanier, ktorý doká¾e reza» oboje tvrdé aj slabé plátky. Maximálna hrúbka týchto záplat mô¾e by» a¾ 28 mm. Rezanie sa vykonáva len za úèasti gravitácie, nie je potrebné ruène stlaèi» jedlo. Pou¾itím ¹peciálnej prítlaènej dosky mô¾ete nakrája» jedlo na samom konci bez toho, aby ste museli opú¹»a» trosky.

Najlep¹ie produkty triedyKrájaè bol vyrobený z najvybranej¹ích materiálov, èo zabezpeèuje najvy¹¹iu trvanlivos» medzi podobnými zariadeniami, ktoré sú otvorené na trhu. Zamestnanci vy¹kolených zamestnancov dohliadali na myslenie a výrobu stroja. Výrobky, z ktorých bol vyrobený krájací stroj 612p, zabezpeèujú zachovanie najvy¹¹ích ¹tandardov èistoty. Èasti zariadenia, ktoré poèas pou¾ívania zaberajú prístup k jedlu, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, èo výrazne predl¾uje ich ¾ivotnos». Ostatné prvky boli vyrobené z eloxovaného hliníka.

bezpeènos»Riadiaci systém motora je tvorený tlaèidlami START / STOP, èo obmedzuje mo¾nos» zapnutia krájaèa v nesprávnych okamihoch, ako dôkaz po strate napájacieho zdroja a jeho obnovenie. Krájaè je tie¾ vybavený ¹peciálnym zámkom, ktorý dáva stlaèovaciemu stolu, ale keï sa stretne v práci s nulovým gombíkom na nastavenie hrúbky rezu a pri nastavovaní stola v perspektíve pomocou gombíka.Pre bezpeènos» µudí, ktorí pracujú na krájacom zariadení, je èepel 612p natrvalo chránený ¹peciálnym krytom, ktorý zabraòuje náhodnému zraneniu pri èistení zariadenia. Po ka¾dom pou¾ití by sa mal krájací stroj vyèisti» zvy¹ky potravín.