Krajae cl 20

V niektorých úradoch a spoloènostiach sa akumulujú alebo akumulujú látky, ktoré mô¾u by» opatrné pri vytváraní výbu¹nej atmosféry so vzduchom. Existujú najmä látky, ako sú plyny, kvapaliny a pevné látky s významným rozpadom, napr. Uhoµný prach, drevný prach atï.

Za takýchto okolností sa od zamestnávateµov vy¾aduje, aby uplatòovali posúdenie rizika výbuchu a výbuchu. Uveïte najmä územia a byty, v ktorých sa vyskytujú najvy¹¹ie riziká výbuchu. Výbu¹né zóny by mali by» dodatoène potrebné vo vonkaj¹ích zónach a bytoch. Od zamestnávateµov sa vy¾aduje, aby vypracovali grafickú dokumentáciu, ktorá bude triedi» a zároveò uvádza» faktory, ktoré mô¾u iniciova» vznietenie.

https://profolan24.eu/sk/

Hodnotenie nebezpeèenstva výbuchu musí by» dokonèené na platforme po¾iadaviek nariadenia ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v zmysle minimálnych zdravotných a bezpeènostných po¾iadaviek týkajúcich sa mo¾nosti stretnutia v pracovnom prostredí s výbu¹nou atmosférou (Vestník zákonov 2010 è. 138 polo¾ka è. 138. 931.

V rámci hodnotenia rizika výbuchu sa vykonávajú charakteristiky objektu. Uvádza sa na jeho povrchu, poète podla¾í, miestností, technologických liniek atï. Existujú faktory, ktoré mô¾u spôsobi» po¾iar alebo výbuch. Existujú spôsoby a spôsoby, ako zní¾i» a odstráni» nebezpeèenstvo po¾iaru a výbuchu. Odhaduje sa, èo je to skupina horµavých látok, ktoré sa mô¾u sta» zdrojom potenciálnej explózie. Inovatívne rie¹enia sú implementované tak, aby sa minimalizovalo riziko výbuchu.