Krajac kluky

Školenie Atex alebo rozsah cvičenia je analyzovaný a zahrnutý do potrieb konkrétnej značky alebo organizácie. Nasledujúci zoznam zobrazuje najdôležitejšie otázky, na základe ktorých je vypracovaný konečný plán odbornej prípravy. Tento zoznam sa v reálnych prípadoch môže rozšíriť o nové otázky.

Školenie Atex zahŕňa:právne dôvody súvisiace s bezpečnosťou výbušnín: smernica ATEX 137 a vnútroštátne predpisy,Smernica ATEX95 a vnútroštátne predpisy; vzájomné vzťahy medzi smernicami ATEX137 a ATEX95,právne dôvody súvisiace s protipožiarnou bezpečnosťou: vyhláška Ministerstva vnútra a správy Slovenskej republiky zo 7. júna 2010 o požiarnej ochrane objektov, objektov a miest; vzájomné vzťahy so smernicou ATEX137,dôležité pravidlá posudzovania a umiestnenia priestorov s nebezpečenstvom výbuchu; extrémne posúdenie vhodnosti výbušných parametrov plynov, kvapalných a prachových výparov, \ telektrostatické uzemnenie - dôležitosť ťažkostí, vzorcov a praktických technologických riešení,druhy ochrany pred výbuchmi používané v priemysle a hlavné zásady ich výberu; dôležité pravidlá na zabezpečenie technologických zariadení pred nebezpečenstvom výbuchu, \ tpríklady príkladov ilustrujúce účinnosť používania jednotlivých systémov ochrany pred výbuchom,základné princípy bezpečnej práce a prevádzky stroja v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,príklady výbuchov v sektore,stupeň a dostupnosť vetrania a rozsah zóny nebezpečenstva výbuchu na príkladoch plynových zariadení, vodíka, propán-butánového plynu, acetylénu; nabíjačky batérií, bezpečnostné skrinky na skladovanie chemikálií,elektrické stroje v potenciálne výbušných priestoroch - všeobecné smernice pre montážne zariadenia,hrozba nebezpečného zlyhania v priemysle; vybrané ťažkosti spojené so skladovaním, odprašovaním, systémami na manipuláciu s uhlím v elektrárňach, obmedzeniami súvisiacimi s používaním systému na odľahčenie výbuchu,nebezpečenstiev v procese biomasy.