Komunikacia 20

RecardioReCardio - Prirodzená podpora ľudí s vysokým tlakom!

Medzinárodné kontakty sú extrémne be¾né v ére globalizácie. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikácie významne skrátili vzdialenos» medzi ¹tátmi a dokonca kontinentmi. Teraz dostane príjemca list po niekoµkých dòoch, nie po niekoµkých mesiacoch, kedy to bolo skôr. V¾dy mô¾ete zavola» niekomu a integrova» sa priamo. U¾ neexistuje cesta do inej krajiny na svete, ale len niekoµko hodín lietadlom. V dne¹nej dobe sú vzdialené krajiny na dosah ruky aj vïaka médiám - tlaèi, televízii a internetu.

Existuje veµa rôznych návrhov na spoluprácu. Cudzie cesty sa stávajú väè¹ími a obµúbenej¹ími a èo sa deje vo vnútri - a oveµa èastej¹ie. V súèasnosti sa mô¾ete µahko kúpi» na inom kontinente, kde je úplne iná civilizácia a iné zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka a bohatý landfall v Ázii, Afrike alebo na exotickom ostrove. Politická situácia vo svete sa tie¾ mení. Po skonèení schengenského priestoru bola väè¹ina múrov v európskej skupine zru¹ená a ka¾dý obyvateµ tejto zóny mohol voµne cestova» medzi ¹tátmi.

Intenzívne multikultúrne kontakty vy¾adujú riadnu prípravu. Spoloènos», ktorá chce dosiahnu» nové zahranièné trhy, prijme vhodného sprostredkovateµa v práci, ktorý práve predstaví navrhovanú ponuku. Výklad tohto príkladu je obzvlá¹» veµký. Poµská spoloènos», ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e podmani» zainteresované strany na medzinárodných trhoch. Náv¹teva zástupcov japonskej automobilovej skupiny v poµskej továrni sa uskutoèní významne za prítomnosti prekladateµa. Bez prekladateµa sa ani politické stretnutia na medzinárodnej úrovni nemohli uskutoèni». Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, umo¾òuje zabráni» nehodám a nejednoznaènostiam. Je to dôle¾ité v obrovských rokovaniach, kde niekedy mô¾u malé dôle¾ité údaje ovplyvni» úspech transakcie.