Je to moj vzduch

https://halu-p.eu/sk/

Ka¾dý deò, aj v ¾ivote, ako doma, sme pokrytí rôznymi vonkaj¹ími látkami, ktoré ovplyvòujú na¹e poµské skúsenosti a kvalitu. Okrem základných výplní, ako sú: miesto, teplota, vlhkos», aj tie správne, sme schopní vytvára» aj bohaté plyny. Vzduch, ktorý dýchame, nie je v dokonale èistej, ale pra¹nej atmosfére. Pred opelením v prachovej ¹truktúre sa mô¾eme bráni» pomocou masiek s filtrami, aj keï existujú aj iné nebezpeèenstvá, ktoré sa èasto nedajú µahko zisti». Patria sem najmä jedovaté látky. Odmaskujte ich, obyèajne platné len so zariadeniami takého modelu, ako je senzor toxického plynu, ktorý vyberá ¹kodlivé prvky z atmosféry a správy o ich prítomnosti, vïaka èomu nás varuje pred hrozbou. Nebezpeèenstvo je preto, ¾iaµ, nebezpeèné, preto¾e niektoré plyny, keï je oxid uhoµnatý bez zápachu a èasto ich prítomnos» v gulièke spôsobuje vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého ohrozujú nás a ïal¹ie látky, ktoré senzor deteguje, ako dôkaz síranu, ktorý je vo vysokej koncentrácii malý a vyvíja sa na okam¾itú paralýzu. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je rovnako nebezpeèný, ako aj amoniak - plyn, ktorý sa prirodzene vyskytuje vo vzduchu, hoci v nebezpeènej¹ej koncentrácii je nebezpeèný pre ka¾dého. Toxické detektory sú tie¾ schopné detekova» ozón a oxid sirièitý, ktorý plyn je hú¾evnej¹í ako vzduch a vytvára tendenciu uzavrie» oblas» okolo substrátu - to je len vo forme, ak sme vystavení týmto komponentom, mali by sme lokalizova» senzory na normálnom mieste, aby som mohol cíti» a informujte nás o tom. Ïal¹ími jedovatými plynmi, ktoré nás mô¾e senzor chráni», sú korozívny chlór, ako aj vysoko toxický kyanovodík a vo vode rozpustný ¹kodlivý chlorovodík. Ako to mô¾e, stojí za to nain¹talova» senzor toxických plynov.