It system riadenia

Mnohé poµské spoloènosti sa ¹pecializujú na predaj a pridávanie informaèných systémov na prevádzku stravovacích a hotelových a stravovacích zariadení. V závislosti od charakteru va¹ej firmy existujú rie¹enia pre priemerné priestory, ako aj pre väè¹í re»az re¹taurácií. Výstupy budú rozdelené medzi sebou v závislosti od toho, èi sa vzdávame & nbsp; kaviareò, pizzeria, hotelová re¹taurácia a mo¾no aj rýchly servis domov. Organizácie pre gastronómiu hrajú e¹te väè¹iu popularitu. Sme menej a menej èasto s gastronomickým subjektom, ktorý nie je ¾iadny softvér na podporu predaja.

Systém POS je rovnaký ako väè¹ina modernizovaných aplikácií, ktoré prevádzkujú stravovacie zariadenia. V obrovských poµských mestách je sie» oprávnených zástupcov. Ponúkajú servisný bod a podporu pre obe miestne jednotky, ako aj pre tie, ktoré ako súèas» individuálnej ¹truktúry alebo fran¹ízy majú veµa stravovacích zariadení po celom na¹om vlastnom.

Tu je príklad modelu IT infra¹truktúry pre stravovaciu jednotku:

Je ¹truktúrovaná tak, ¾e komponenty umo¾òujú u¾ívateµovi maximálne výhody. Ich integrácia a kariéra v celých databázach zvy¹uje efektivitu, zlep¹uje kvalitu slu¾ieb zákazníkom, jednoduch¹ie vykazovanie a úètovníctvo pre jednotku bez ohµadu na to, èi existuje jedna re¹taurácia alebo re¹taurácia.

V minulej sezóne úmyselne neuvádzame meno, v ktorom z programov zalo¾íme návrh adresovaný konkrétnemu príjemcovi. Predpokladajme, ¾e výstup je podporovaný integrovaným systémom, ktorý umo¾ní obsluhe èa¹níka a baru èa¹níka, ako aj v¹etky správy skladového hospodárstva. V závislosti od práce mô¾e program pracova» s dotykovým terminálom a navy¹e s èítaèkou magnetických kariet, kupónom èa¹níka, ¹upinami, voucherom a faktúrami, fi¹kálnou tlaèiaròou, zásuvkou, nápojovým automatom atï. V¹etko funguje v operaènom systéme MS Windows, v malých ¹truktúrach alebo na jednej vete pomocou ¹tandardného hardvéru PC.